Faglege nettverk

Faglege nettverk skal sikre gode pasientforløp på tvers av nivå.

Hovudfokus skal vere fagutvikling, pasientforløp og oppfølging av viktige område i samarbeidsavtalane mellom føretak og kommunane. Nettverket skal óg ha oversikt over fora og kanalar for samarbeid på feltet. 

Fagnettverk i Helse Fonna føretaksområde 

Kreftomsorg og lindrande behandling/palliasjonEldremedisin/geriatriLæring og mestring (LMS)
Tuberkulosenettverk 
Nettverk for barn og unge
Akuttberedskap
IKT Nettverk

Velferdsteknologi

Faglig nettverk for folkehelse, helsefremming og forebyggingSist oppdatert 19.07.2021