Samhandlingsutvalet

Samhandlingsutvalet er eit partssamansett samarbeidsutval mellom Helse Fonna HF og dei kommunane som har inngått overordna samarbeidsavtale med tilhøyrande tenesteavtalar.

Utvalet består av fire representantar frå kommunane, fire representantar frå Helse Fonna HF og to brukarrepresentantar. Leiar av FOU-eininga har møte- og talerett. I tillegg har HSH ein representant med møte- og talerett som endrar status til reelt medlem i saker som omhandlar FOU-eining for samhandling. Medlemmene vert valde for to år.

Fylkesmannen og KS vert inviterte ved behov og stiller då med møte- og talerett.

Skjema for å melde sak til Samhandlingsutvalet (Word)

Møtedokumenter

        Sist oppdatert 19.07.2021