Bruk av iSpe på ipad. (Foto)

iSpe

Inventorium for støttet psykologisk evaluering

Hvordan formidle vonde tanker og følelser når ordene mangler?

Logo Ispe (Grafikk)

Prosjektet iSpe utvikler en digital psykisk helseundersøkelse basert på idéen om kommunikasjonsstøttet psykologisk evaluering.

Du får se en film, deretter svarer du på spørsmål. Du svarer med å trykke på lett tilgjengelige knapper. Applikasjonen har interaksjonselementer som er enkle og motiverer til å gjennomføre undersøkelsen.

Undersøkelsen gir lesehjep for de som trenger det. Man kan gjøre flere innstillinger i applikasjonen for individtilpasset undersøkelse, blant annet med tegnspråk.

Den første modulen på iSpe plattformen er utviklet for undersøkelse av depresjon.

 

​​Er du helsepersonell og har spørsmål om iSpe depresjon? 

Ta kontakt med prosjektleder Oddbjørn Hove

Information in English

Description of the project in English (PDF)

Vitenskapelig tittel: Gjennomførbarhet og preliminær validitet ved Inventorium for støttet psykologisk evaluering (iSpe)

REK: 177214

Når man føler seg deprimert kan det være behov for en undersøkelse av psykisk helse. Det kan være vanskelig å sette ord på vonde tanker og følelser. For noen er det vanskelige når det brukes ord eller setninger man ikke forstår i en undersøkelse. I dette prosjektet skal vi studere en ny metode for å undersøke depresjon. Vi bruker filmer og enkle ord på nettbrett for å gjøre dette.

Forskningsprosjektet har som formål å undersøke gjennomførbarhet og preliminær validitet av iSpe-depresjon. De som kan delta i studien er personer som av ulike grunner har vansker med å formidle tanker og følelser. Målgruppen for prosjektet er aldersgjennomgående. Alle fra 8 år og oppover kan delta. Nedre grense for intellektuell fungering er IQ 45 i dette prosjektet.

Samarbeidspartnere

Prosjektet samarbeider med Helse Stavanger, Universitetssykehuset Nord-Norge og Vestre viken, i tillegg til avdelingene Stord DPS, BUP Haugesund og Seksjon spesialisert behandling. Prosjektet samarbeider også med Örebro Universitetssykehus og Lindköping universitetet.

Oversikt koordinatorer og forskningssamarbeid

Samarbeidende avdelinger

Deltagende avdelinger i Helse Fonna

 • Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede (PPU),

 • Stord Distriktpsykiatriske senter og Psykisk helsevern for barn og unge

 • Psykisk helsevern for barn og unge, Haugesund

Regionale, nasjonale og internasjonale prosjektdeltagere

 • Blå kors Haugaland A-senter: Behandlings- og utredningssenter for rusmiddel-, livsstil- og avhengighetsproblemer, Haugesund

 • Helse Bergen HF, Team for personer med utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelse med psykisk lidelse (UUP),

 • Helse Stavanger HF, Mobil innsatsteam (MIT)

 • Vestre Viken HF, Seksjon utviklingshemming og autisme Psyk.avd. Blakstad.

 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Habiliteringstjenesten for barn og unge, Tromsø

 • Universitetssykehuset Nord-Norge, Habiliteringstjenesten for voksne, Tromsø

 • Universitetet i Örebro, Universitetssykehusavdelingen ved Region Örebro län

Metode

Prosjektet er en klinisk utprøvende studie. Designet som benyttes er en uavhengig blindet sammenlikning av instrumentet iSpe mot referansestandard diagnostisk evaluering. Det vil si at spesialister og behandlere som gjennomfører diagnostiske vurderinger er ikke kjent med resultatet av undersøkelsen i applikasjonen. Det benyttes et ordinært klinisk utvalg samt en gruppe rekruttert fra kommuner.

Metode iSpe Multisenterstudie (grafikk)

Pasientens behandler eller behandlingsansvarlige spesialist gjennomfører diagnostisk samtale med pasienten og eventuelt pasientens nærperson hver for seg. Behandler besvarer spørreskjema om symptomer på depresjon og andre psykiske lidelser etter endt klinisk utredning. Pasientens nærperson besvarer i tillegg spørreskjemaene om symptomer på depresjon og andre psykiske lidelser. På denne måten trianguleres den diagnostiske informasjonen for størst mulig grad av sikkerhet om symptomer og diagnose.

Behandlingsansvarlig spesialist gjør diagnostisk vurdering og angir grad av sikkerhet av hoveddiagnose og bidiagnose(r) basert på de samlede pasientopplysninger. Det er utarbeidet eget spørreskjema som skal besvares av behandlingsansvarlig spesialist.

Etter deltager har gjennomført undersøkelsen på nettbrett, gjennomføres et intervju. Formålet med intervjuet er at deltageren skal få anledning til å gi uttrykk for hvordan undersøkelsen i sin helhet og de enkelte deler fungerte for denne. Det er utarbeidet intervjuguide og bildemateriale til denne delen av undersøkelsen. Bildemateriale skal hjelpe deltager i sin formidling av hvordan ulike deler av undersøkelsen fungerte.

iSpe er en web-applikasjoner for screening og kartlegging av symptomer på psykiske lidelser, som er utviklet for å møte behovet for en individtilpasset og fleksibel psykisk helseundersøkelse. 

Mange kjenner seg igjen at det er vanskelig å sette ord på tanker og følelser. Dette gjelder ikke minst grupper som barn og unge, mennesker med funksjonsnedsettelse, flyktninger eller mennesker med langvarige og sammensatte lidelser.

Dette er grupper som har høyere forekomst av psykiske lidelser, dårligere forutsetninger for å mestre sine psykiske vansker og har mindre tilgang til tilrettelagt helsehjelp.

Ett felles kjennetegn ved disse gruppene er vansker med å formidle sine psykiske plager eller forstå ord og begreper som ofte blir brukt i helsetjenesten.


  iSpe utvikles for bruk både i spesialisthelsetjenesten og innen en ulike kommunale tjenester. På sikt kan fastlege gjennom iSpe få beslutningsstøtte til behandling eller videre henvisning. Kommunal psykisk helse- og rustjeneste kan på en enkel og individtilpasset måte kartlegge symptomer og følge opp tilstander hos brukerne.

  Også innen andre kommunale tjenesteområder er psykisk helse en del av oppfølgingen og behovet for kommunikasjonsstøttet psykisk helseoppfølging stort, slik som i helsesykepleiertjenesten, skolehelsetjenesten, bo- og omsorgstjeneste og sykehjem.

  Samhandling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten er sentralt, noe som blant annet blir tydeliggjort gjennom pakkeforløp for psykisk helse i barneverntjenesten. iSpe har som målsetting å benytte løsninger som forenkler og effektiviserer samhandling innen psykisk helse.

  På sikt er målet å kunne tilby pakker av løsninger avhengig av hvilke behov de ulike tjenesteområdene har.

   


   Prosjektet har utviklet en app for undersøkelse av depresjon som benyttes i et pågående multisenter forskningsprosjekt.

   Prosjektets mål i perioden 2021 til 2023 er å undersøke gjennomførbarhet, preliminær validitet og generalitet av prototypen. Dette gjør vi ved å:

   • Utvikle nye moduler for screening og kartlegging

   • Utvikle modul for psykoedukasjon ved depresjon

   • Teste applikasjonen i spesialisthelsetjenesten og som digital egenrapportering hjemme

   Gjennomførbarhet og preliminær validering av depresjonsmodulen blir undersøkt i en pågående multisenterstudie. Prosjektet samarbeider med Helse Vest IKT for utprøving av digital egenrapportering,

   Pågående fag-prosjekter

   • Multisenterstudie, (se egen informasjon om samarbeid)
   • Generalisert angstlidelse, i samarbeid med Stine Saghaug, Nevropsykologisk avd., Haugesund
   • Tvangslidelser, i samarbeid med Hanne Synnøve Aarvik, BUP Haugesund
   • Oversettelse til svensk, i samarbeid med Lars-Olov Lundqvist og Lisa Palmqvist
   • Oversettelse til engelsk, i samarbeid med Jennifer Vatnaland
   • Oversettelse til tysk, i samarbeid med Heiko Bratke
   • Oversettelse til tegnspråk, i samarbeid med Beate Stensen og Ida Jo Haaland
   • Studentprosjekt Linköping Universitetet, i samarbeid med Lisa Palmqvist

   Prosjekter planlagt 2021-2023

   • Angstlidelser (se egen informasjon om samarbeid)
   • Søvnlidelser (se egen informasjon om samarbeid)
   • Rusbrukslidelser, i samarbeid med Blåkors, Haugland A-senter
   • Brukerundersøkelse, i samarbeid med Tysvær kommune og Kommuneforlaget

   Planlagte teknologi-prosjekter 2021-2023

   • Testbygger, i samarbeid med Tvinteract AS
   • Integrasjon med DIPS, i samarbeid med Helse Vest Innovasjon
   • Integrasjon med Kommuneforlagets portal bedrekommune.no

   ISpe-prosjektet bygger på prosjektlederes over 20 år lange klinisk erfaring som psykologspesialist og forsker, som inkluderer utvikling av psykometriske verktøy og forskning på psykiske lidelser hos mennesker med generelle lærevansker, autisme og utviklingshemning.


   Siden 2004 har Helse Fonna drevet en spesialisert poliklinikk innen psykisk helsevern for disse gruppene. Poliklinikken består, foruten psykologspesialist og funksjonsleder Oddbjørn Hove, av psykologene Eirik J. Sollie og Ida Marie Nesse, vernepleier Ingunn Helseth og psykiater Raman Dhawan. 

   Se nettsidene til Psykisk helsevern for utviklingshemmede

   Se utvalgte publikasjoner

   Det overordnede målet for iSpe-prosjektet er å utvikle en helhetlig løsning for undersøkelse og behandling av psykiske lidelser, som i fremtiden også inkluderer bruk av helsedata fra smarte løsninger og kunstig intelligens.

   Prosjektet tar sikte på en nasjonal implementering av løsningen i spesialisthelsetjenesten, og en nasjonal og internasjonal kommersialisering utenfor disse tjenestene.


     

    Brukeropplevelse har vært sentralt gjennom hele prosessen. Bruk av smidig innovasjonsmetodikk er avgjørende for at prosjektet lykkes.

    Brukergrensesnitt, automatisering og interaksjonselementer har vært brukertestet og evaluert gjennom flere iterasjoner av læringssløyfen.

    Brukere, fagpersoner på kommunalt nivå og fra spesialisthelsetjenesten har deltatt gjennom hele prosessen. Helsetanken.no (som forvaltes av Helse Vest IKT), har bidratt med rådgiving og personas-utvikling i innsiktsfasen.

    Prosjektet har etablert styringsgruppe i Helse Fonna HF og har samarbeidspartnere i tre helseregioner, Linköping Universitetet og Universitetssykehuset i Örebro Län, samt kommunene Tysvær og Haugesund.

    Prosjektet samarbeider med Kommuneforlaget i et tilstøtende prosjekt om brukerundersøkelse på iSpe-plattformen.     Sist oppdatert 29.11.2021