Sjukehusprest

Når du eller ein av dine blir sjuk, kan det vere godt å ha nokon å snakke med. Prestetenesta i Helse Fonna er eit tilbod til pasientar, pårørande og medarbeidarar. Presten har teieplikt, og samtalen blir ikkje referert vidare til nokon eller ført i journal.

Sjukehuspresten sine oppgåver på sjukehuset er mange. Vi har samtalar med sjuke for å hjelpe i deira livssituasjon, gir støtte til pårørande, rådgiving og undervisning til tilsette, og vi har særskild oppfølging av barnefamiliar i sorg. Prestetenesta driv også akutt sorgarbeid og krisehjelp ved ulykker og plutselege dødsfall, og vi er bindeledd til støtteapparat og institusjonar utanfor sjukehuset.


Sjukehusopphald gir ofte behov for samtale og personleg nærvær, både for pasient og dei pårørande. I samtalen kan ein reflektera over, og dela hendingar og tankar som er tunge å bere åleine. Prestetenesta er der for dei som ønskjer det. Det er du som avgjer kva samtalen skal dreie seg om. Vi vil gjerne vere livshjelparar og medmenneske som har tid til å lytte.


Pasientar som høyrer til andre religionar eller livssyn enn Den Norske Kyrkja skal få kontakt med sitt samfunn når dei ønskjer det. Sjukehusprestane hjelper til med å formidle kontakt.

Vi har døgnvakt

På dagtid er det sjukehusprest alle kvardagar i Haugesund. På Stord er det sjukehusprest tirsdag til torsdag, og på Valen torsdagar. I Odda kjem ein prest nokre timar kvar veke etter avtale. DPS-ane i psykiatrien får også jamleg besøk av sjukehuspresten. For pasientane har sjukehusprestane døgnvakt, og du kan få tak i oss gjennom avdelinga eller resepsjonen.

Ulukker og katastrofar

Ein viktig del av prestetenesta sitt arbeid er å støtte pasientar og pårørande ved ulykkar og sjukdom. Det gjeld både dei «små» ulykkar og større ulykkar og katastrofar. I mottaket på sjukehuset tilkallar ein sjukehuspresten for å hjelpa dei pårørande. På fødeavdelinga er presten med når sorga rammar. Når avdelingar har «debriefing» etter dramatiske hendingar, er sjukehuspresten ein av hjelparane.

Ritualer og kyrkjelege handlingar

Sjukehusprestane kan hjelpe med:

  • forbøn og velsigning
  • syning, minnestund
  • gudstenester og samlingsstunder
  • nattverd og skriftemål
  • dåp
  • vigsel.

Tverrfagleg samarbeid og undervisning

Prestetenesta skal vere ein ressurs og samarbeidspartnar for andre faggrupper ved sjukehuset i spørsmål om etikk og åndeleg og eksistensiell omsorg. Sjukehuspresten er med i klinisk etikk-komite som drøftar etiske problemstillingar og deltar på tverrfaglege behandlingsmøter. Avdelingane nyttar sjukehuspresten på fagdagar og internundervisning om slike emne.


Slik finn du fram

Oppmøtestad

Sjukehuspresten møter deg der du er innlagt. Ta kontakt med oss direkte, via personalet på avdelinga eller ved å kontakte resepsjonen, telefon 52 73 90 00.


Arnfred Lunde, Haugesund sjukehus. Telefon: 52 73 22 85
Anne Birgitte Bødtker Ruus, Haugesund sjukehus. Telefon: 52 73 22 84
Valborg Sinnes, Stord sjukehus. Telefon: 53 49 10 00 (sentralbord)
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

En bygning med et fjell i bakgrunnen

Odda sjukehus

Sjukehusvegen 10, 5750 Odda

En bygning med trær og biler foran seg

Stord sjukehus

Tysevegen 64, 5416 Stord

Et tre med en bygning i bakgrunnen

Valen sjukehus

Sjukehusvegen 23

Sjukehusvegen 23, 5451 Valen