Fastlege

Ved bekymring kring barn/ungdom si psykiske helse er fastlegen si rolle å vurdere behov for oppfølging i kommunale tenester eller spesialisthelsetenesta. Fastlegen skal kartlegge både psykisk og fysisk helse, samt kartlegge psykososiale forhold som kan påverke barnet si helse og utvikling. Viss vurdering allereie er gjort av andre instansar i kommunen, skal dei informere fastlegen om dette, slik at fastlegen kan ta dette inn i si heilskaplege vurdering.

Diagram

Barn og ungdom har rett til å medvirke

FNs barnekonvensjon sikrer barn og ungdom grunnleggende rettigheter i møtet med tjenesteapparatet.
Å ha samtalar med barn og unge
Samtale mellom to personar
Sist oppdatert 05.03.2023