Kommunal psykisk helseteneste

Utgreiing, oppfølging og behandling av psykiske helseplager er ein del av kommunen sitt helse - og omsorgstilbod til barn og unge (Helse og omsorgstenestelova §3-1). Nokre kommunar har eit tverrfagleg psykisk helseteam for barn og unge eller eit familieteam. Andre har samla tenestene i ei barne- og familieteneste eller eit Familiens hus. Tilbodet kan og vere lagt til helsestasjon og skulehelsetenesta, psykolog i kommunen eller PPT. Kommunen si psykiske helseteneste har ansvar for kartlegging og behandling ved lette og moderate psykiske helseplager hos barn og unge.

Ikon
Sist oppdatert 05.03.2023