Behandling

Blindtarmstomi hos barn

Ein blindtarmstomi blir brukt for å skylja tjukktarmen viss barnet har avføringsproblem i form av alvorleg forstopping eller avføringslekkasje (inkontinens). Dette kan vera eit godt alternativ til klyster i endetarmen.

Blindtarmstomi inneber at blindtarmen blir trekt ut gjennom bukveggen og huda på magen. Tuppen av blindtarmen blir opna og blir fast sydd i huda. Det vil dannast ei opning/kanal frå huda og inn til tjukktarmen. Eit kateter blir brukt for å skylja tarmen med vatn. Dette kateteret kan sitja permanent og skiftast to gonger i året eller setjast inn for kvar gong tarmen skal skyljast. Vanlegvis bør barn vera 5 - 6 år for å vurderast for denne operasjonen.

Blindtarmstomi kan passe for barn med følgande diagnosar:

 • Myelomeningocele/ryggmargsbrokk (MMC)
 • Anorektal malformasjon / analatresi (ARM)
 • Hirschprungs sjukdom
 • Skadd lukkemuskel i endetarmsopning
 • Andre alvorlege tarmmotoriske forstyrringar
 • Alvorleg forstopping eller avføringslekkasje utan diagnose


Tilvising og vurdering

Det er vanlegvis barnelege som viser til vurdering for blindtarmstomi.


Før

Før operasjonen får barn og foreldre ein samtale hos barnekirurg og stomisykepleier for informasjon. Ofte vil ein barnepsykiater vurderebarnet er modent nok til å meistre tarmskyljing og operasjon. Barnet  får informasjon og førebuing tilpassa alderen, og vi ser på skyljeutstyr og leikar tarmskyljing med kateter og dokke. 

De møter på sengeposten dagen før operasjon. På sjukehuset blir de tekne imot av kirurg, sjukepleiar og treffar anestesilege. Tarmen bør vere godt tømd før operasjonen. Dette kan skje heime, eller barnet kan få hjelp på sjukehuset. Staden for blindtarmstomien blir markert med tusj på nedre høgre side av magen. Barnet får sjå ein film som førebuing til narkose og operasjon. Kvelden før operasjon må barnet dusje og får reine klede.


Under

 • Operasjonen blir gjort i narkose og utført ved kikholskirurgi.
 • Blindtarmen blir trekt ut gjennom bukveggen og blir festa i hudnivå som ein liten stomi (opning). Blindtarmstomien er nokre få millimeter i diameter.
 • Vi legg inn eit kateter i blindtarmstomien under operasjonen. Dette skal ligge i 3-4 veker. Nokon får innlagt eit permanent kateter eller knapp som må skiftast kvar 6. månad. Då blir eit mellomstykke kopla på for skyljing, og det er ikkje nødvendig å føre inn kateter ved kvar skyljing. 
 • I nokre tilfelle blir skyljekanalen konstruert av ein annan del av tarmen enn blindtarmen. Dette kan vere aktuelt viss blindtarmen skal brukast til eit anna inngrep, eller viss blindtarmen er fjerna.

Etter

Operasjonen er kortvarig, og barnet kan ete og drikke allereie same dag. Barnet får smertestillande, då det er vanleg med noko smerter etter operasjonen. Det er viktig med rørsle etter operasjonen, spesielt for å få tarmen i gang igjen. Barnet held fram med avføringsmedisinar etter operasjonen og dette vil deretter vurderast individuelt.

Dagen etter operasjonen får barnet og foreldra opplæring i tarmskyljing gjennom kateteret som ligg i blindtarmstomien. Ein bruker lunkent saltvatn eller vatn frå springen til å skylje tarmen. Væskemengda er individuell og blir gradvis auka. Hos nokon blir avføringsmiddel tilsett. Erfaring frå tidlegare tømming av tarmen blir brukt som utgangspunkt, og det blir gjort individuelle justeringar.

 • Væske og/eller avføringsmedisin blir sett inn i kateteret ved å bruke ei stor sprøyte eller ein vasspose med slange.
 • Væskemengda blir sett i løpet av 5-10 minutt. Etterpå må barnet rekne god tid på toalettet, cirka. 30 minutt.
 • Det er viktig med regelmessig skyljerutinar og at barnet eit og drikk før skyljeprosedyren blir gjennomført.
 • Barn kan oppleve ubehag/knip i magen under skyljing. Ta ein liten pause, masser magen eller gjer nokre bevegelsar før skyljeprosessen forsett.

 • Vanlegvis reiser de heim to til tre dagar etter operasjonen.
 • Foreldre eller  barnet sjølv må vere trygge på å gjennomføre skyljeprosessen heime.
 • Det er vanleg med utreisesamtale med stomisykepleier. Då får de  informasjon om utstyr det er viktig å bestille og planlegg skyljerutinar heime. Barnet får elektronisk resept på utstyret.
 • Det er nødvendig med eit plaster over blindtarmstomien og tape for å feste kateteret godt.
 • Barnet er som regel klar for normal aktivitet 7-10 dagar etter operasjonen og kan då byrje i barnehage/skule.
 • Unngå aktivitet som kan medføre slag og/eller dytt mot magen inntil kateteret er fjerna 3-4 veker etter operasjonen.
 • Barnet kan dusje få dagar etter operasjonen, men bør vente med å bade til kateteret er fjerna.


 • Barnet møter til kontroll på kirurgisk dagbehandling barn 3-4 veker etter operasjonen
 • Kateter som vart innlagt under operasjonen blir fjerna.
 • Eit tynt kateter blir ført inn i stomiåpningen, og det blir skylt med litt vatn.
 • Dette blir først gjort av stomisykepleier. Deretter gjer barnet og/eller foreldra dette sjølv.
Stomisykepleier (og lege ved behov) har vidare oppfølging av barnet for å finne skyljerutinar som passar for kvar enkelt.

Chaitkateter blir bytt kvar 6. månad på sjukehus. Mini ACE kan skiftast heime eller på sjukehus. Ingen av desse «knappane» blir fått på resept, sjukehuset må bestille for kvart barn.

Ver merksam

Blindtarmstomien kan bli trong. For å unngå dette må kateter førast inn i blindtarmstomien to gonger om dagen i minst to månader viss  ikkje barnet har inneliggande «knapp».Nokon bruker ACE-stoppar (silikonpropp) i blindtarmstomien for å unngå trong stomi.

Det kan oppstå infeksjon etter operasjonen. Då vil området blir raudt, smertefullt og hovent. Viss dette skjer må de ta kontakt sjukehuset, og barnet får behandling med antibiotika.

Området rundt blindtarmstomien kan bli raudt og irritert. Då er det viktig med dagleg stell og at huda blir behandla med salve, barrierefilm eller eit mindre tett plaster.

Granulasjonsvev/villkjøtt ser ut som ekstra hud eller slimhinne i området rundt blindtarmsstomien. Dette oppstår oftast rundt blindtarmstomien og kan blø litt. Ta kontakt med helsepersonell. Området kan behandlast med kortisonsalve eller lapis. I nokre tilfelle må vevet fjernast kirurgisk.
 
Det er normalt at noko slim (sekresjon) vil komme ut frå opninga. Viss dette er plagsamt kan de ta kontakt med helsepersonell for råd.

Nokon har dårlegare effekt av tarmskyljing via blindtarmsstomien enn ønsket. Då kan det vêr behov for å tilsetje avføringsmedisinar i skyljevatnet. Kontakt sjukehuset dersom skyljing ikkje gir forventa effekt. Kontakt

Haugesund sjukehus Barn

Kontakt Barn

Oppmøtestad

Våravdeling med sengepost og poliklinikk ligg i 3. etasje. Ta trappene eller heisen ved Narvesen. Du kjem rett til avdelinga vår når du går ut i 3. etasje.

Besøkstider

 • I dag 17:00 - 18:30
 • Måndag 17:00 - 18:30
 • Tysdag 17:00 - 18:30
 • Onsdag 17:00 - 18:30
 • Torsdag 17:00 - 18:30
 • Fredag 17:00 - 18:30
 • Laurdag 17:00 - 18:30
 • Søndag 17:00 - 18:30
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​