Diagnose

Diabetes type 1 hos barn

Dei fleste barn som har diabetes har type 1 og blir derfor behandla med insulin. For å ha ønskt effekt, må insulin bli gitt som injeksjonar. Det finns ulike typar pennar for dette, eller barnet kan ha insulinpumpe. Denne blir kopla til barnet med ein tynn slange som ender i eit plastrøyr. Dette røyret går gjennom huda til underhudsvevet, der insulinet blir tatt opp.

Diabetes type 1 er en sykdom der kroppen slutter å produsere insulin. Insulin er et livsnødvendig hormon, og har du diabetes type 1 må du tilføre kroppen insulin resten av livet.

Les meir på helsenorge.no

Diabetes oppstår viss bukspyttkjertelen sluttar å produsere insulin. Blodsukkeret blir så høgt at kroppen kvittar seg med sukkeroverskotet. Det skjer ved at nyrene skiller ut urin i store mengder. For at nyrene skal kunne skille ut sukker, må dei ha vatn som sukkeret kan følgje med. Dei klassiske teikna på diabetes er derfor at barnet tisser mykje, drikk mykje, får vektnedgang og kan tørke ut. Barn kan begynne å tisse på seg igjen, eller dei kan bli slappe og trøytte.

Tilvising og vurdering

Barn som får diabetes, skal leggast inn til øyeblikkeleg hjelp.

Viss du trur barnet har fått diabetes, skal du ta kontakt med fastlege eller legevakt. Hos legen blir det tatt blodprøve for å finne ut verdien på blodsukkeret. Barnet skal tilvisast til næraste barneavdeling på sjukehus via telefon, og de skal dra dit så raskt det er praktisk mogleg. Det hender at små barn blir svært sjuke når diabetes oppstår, så det er viktig å ta kontakt med lege raskt.

Fastlegen kontakter sykehuset via telefon for øyeblikkelig innleggelse.       

Utgreiing

Sidan dette er øyeblikkeleg hjelp, er det lita tid til førebuing. Blodsukker og urinprøve blir tatt for å stille diagnose og indikasjon for innlegging.

Ein må rekne med at barnet og føresette må vere på sjukehuset i éi til to veker for regulering av blodsukkeret og opplæring i diabetesbehandling.

Behandling

Tida på sjukehuset går til opplæring i korleis barnet og føresette skal behandle sjukdommen og gi familien nok kunnskap til å takle kvardagen heime. Vi har eit eige diabetesteam med legar og sjukepleiarar som vil gi opplæring i karbohydratvurdering, blodsukkermåling, behandling med insulin og situasjonar barnet og familien må lære å takle, som fysisk aktivitet, sjukdom, kosthald.

Ein stor del av barna bruker insulinpumpe. Pumpa er programmert til å gi ein basaldose med insulin døgnet rundt. Til måltida må barnet ha ein måltidsdose som må tilpassast mengden karbohydrat barnet spiser.

I tillegg får nokre barn ein vevsglukosemålar (CGM). Den viser korleis vevsglukosen varierer, og kan varsle dersom den er høg, låg eller stiger eller synker raskt.

 • Foreldre får opplæringspenger frå Nav medan barnet er innlagt
 • Familien får tilbod om samtale med sosionom
 • Diabetesteamet på sjukehuset kan formidle kontakt med andre som har barn med diabetes.

Lær meir om diabetes

Vi har laga fleire videoar om ulike tema som er viktig for deg med diabetes. Bruk spillelista under eller gå direkte til Youtube.

 


Oppfølging

Diabetes er ein livslang sjukdom som krev behandling resten av livet. Sjukdomen må regulerast godt for å redusere risiko for alvorlege seinskader.

Barnet blir følgt opp i polikliniske samtalar (møter på sjukehuset utan innlegging), vanlegvis fire gonger i året. Vi avtaler kor ofte den enkelte skal ha kontroll, men vår erfaring er blodsukkerreguleringa er betre ved hyppige kontrollar. Vi måler HbA1c, såkalla langtidsblodsukker, som viser oss korleis reguleringa har vore dei siste tre månadane. Avlesing av blodsukker og vevsglukoseverdiar frå pasienten sitt utstyr er rutine. Det gir oss i diabetesteamet ennå meir detaljerte og korrekte opplysingar om korleis den metabolske situasjonen til pasienten er.

Når alder og modenheit tilseier det, overtar barnet gradvis ansvaret for eiga behandling og kan etter kvart møte til kontroll aleine.

Ver merksam

 • Hyppig og kritisk lågt blodsukker
 • Hyppig og kritisk høgt blodsukker
 • Seinkomplikasjonar

Kontakt

Haugesund sjukehus Barn

Kontakt Barn

Oppmøtestad

Våravdeling med sengepost og poliklinikk ligg i 3. etasje. Ta trappene eller heisen ved Narvesen. Du kjem rett til avdelinga vår når du går ut i 3. etasje.

Besøkstider

 • I dag 17:00 - 18:30
 • Måndag 17:00 - 18:30
 • Tysdag 17:00 - 18:30
 • Onsdag 17:00 - 18:30
 • Torsdag 17:00 - 18:30
 • Fredag 17:00 - 18:30
 • Laurdag 17:00 - 18:30
 • Søndag 17:00 - 18:30
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​