Undersøking

Smerter - tilbod ved tverrfagleg smertepoliklinikk

Pasientar med langvarige smertetilstandar kan tilvisast og vurderast tverrfagleg ved ein smertepoliklinikk. Det tverrfaglege teamet består vanlegvis av fleire faggrupper som lege, fysioterapeut, sjukepleiar og psykolog. Fastlegen kan tilvise deg til smertepoliklinikken etter at du først har vore igjennom aktuelle tiltak som er tilgjengeleg i kommunehelsetenesta. Alle fagpersonane ved smertepoliklinikken jobbar saman i team, og utgreiingsteamet blir vanlegvis bestemt ved inntaksdrøfting.

Utrgreiinga inneber ein time til dei ulike fagpersonane i utgreiingsteamet. Du blir gitt enten eit tilbod om oppfølging/behandling ved smertepoliklinikken eller så blir ein vidare oppfølging tilrådd i førstelinjetenesta. Ved smertepoliklinikken vil du få ei individuell behandling og oppfølging som kan gå over 6-12 månader. I denne perioden vil det som ledd i behandlinga vere eit fokus på eigenaktivitet, eigentrening og eiga meistring. 

Ved enda utgreiing vil teamet samlast til ein felles oppsummeringstime med deg til stades. Her vil moglege behandlingsforslag foreslåast for deg, og fastlegen får ei grundig oppsummering av kva vi tenkjer kan vere den beste behandlinga for deg.

Tilvising og vurdering

Vi ønskjer fortrinnsvis ei tilvising frå fastlegen. Dessutan ønskjer vi at du først har vore igjennom aktuelle tiltak som er i primærhelsetenesta, og eventuelt andre faggrupper innan spesialisthelsetenesta, dersom det er relevant for å avklara smertetilstanden din.

PERSONALIA PASIENT

• Navn, personnummer

• Adresse

• Telefonnummer 

 

KONTAKTOPPLYSNINGER VISER

• Fastlege, legesenter

• Adresse, telefonnummer (gjerne direkte nr.) 

 

1. Tilvisingsårsak

• Kva blir ønskt av oss, kva utgreiing?

• Kva for ein poliklinikk ved blir vist pasienten til? 

 

2. Kva for ein utgreiing / behandling er gjennomført, og kva for ein effekt hadde han?

• Tidlegare diagnosar? Noverande diagnostikk?

• Er pasienten greidd ut av andre (fysioterapeut, psykolog, psykisk helsevern) skal epikrise vedleggjast.

• Noverande behandlingstilbod?

• Har pasienten krav på, og er det starta arbeid med individuell plan? (vedlegg) 

 

3. Skildring av pasient, sjukdomshistorie, tilstand og dagleg funksjonsnivå.

• Vekt, høgd, (BMI)

• Kva for nokre symptom har pasienten, varigheit og utløysande årsaker?

• Blir medikament nytta? Kva for nokre, og kva for ein dose?

• Bruk av rusmiddel (alkohol, medisinar, narkotiske stoff)?

• Er det gjort ei vurdering av blodprøver, er prøvene innanfor referanseområdet? 

 

4. Korleis er arbeidsstatusen til pasienten?

• Kort om utdanning og tidlegare arbeidserfaring.

• Har pasienten jobb, i så fall kva for ein jobb og kor stor stillingsdel?

• Får pasienten inntektssikring via NAV pga helseplager, i så fall kva for ein yting og prosentdel (sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller uførepensjon)?

• Korleis er pasienten sin eigen motivasjon i forhold til å komma seg tilbake i/ auka arbeidskapasitet?  

 

5. Korleis er pasientens heime-, familie-, sosiale-forhold?

• Barn, sambuar/ ektefelle?

• Kven bur pasienten saman med?

• Har pasienten nokon pågåande belastningar som kan relaterast til anna enn det aktuelle? 

 

6. Dersom pasient er framandspråkleg må det i tillegg opplysast:

• Nasjonalitet

• Språk

• Kjønn

• Behov for tolk

7. Oppsummering tilvisingsrutinar

  • Forventningar til vurdering
  • Klar beskriving av problemstilling
  • Aktuell sjukehistorie og tidlegare/andre sjukdomar
  • Samanfatting av tidlegare utgreiingarog resultat (på eit relevant detaljnivå)
  • Tidlegare behandling og eventuell effekt
  • Medikamentanamnese
  • Funksjonsnivå (evne til deltaking i det daglege)
  • Psykososial anamnese inkludert arbeidsstatus og familieforhold
  • Eventuelt opplysningar om psykologisk oppfølging/behandling

Kopi av tidlegare epikriser kan leggast ved, men erstattar ikkje ein gjennomtenkt tilvisingstekst.

 

Før

Våre pasientar blir spurde om å svare på spørjeskjema i samband med utgreiinga. Dette er til hjelp for oss, for å finna ut mest mogleg om tilstanden din.

Vi ønskjer at du tek med deg oppdatert medisinliste til første time. Viss du har informasjon om eventuell behandling og medisinar du har prøvd tidlegare, er det fint om du tek med det òg. Fastlegen din kan hjelpe deg med dette.

Du får innkallingsbrev før dei ulike konsultasjonane. Vi ber deg også om å fylle ut eit kartleggingsskjema før første time. Vi ønsker at du tar med deg ei oppdatert medisinliste til første time. Viss du har informasjon om eventuell behandling og medisinar du har prøvd tidligare, er det fint om du tar med det også.

Under

Ved smertepoliklinikken jobbar fleire faggrupper saman. Desse jobbar saman i team, og du får ei tverrfagleg tilnærming, der fleire forhold kjem i fokus og blir drøfta av teamet. Du blir vanlegvis kalla inn til samtale/ undersøking til fleire av fagpersonane. Smertepoliklinikken samhandlar i denne perioden med fastlege, og eventuelt NAV.

I utgreiingsperioden vil du ha konsultasjonar med helsepersonell som lege, fysioterapeut og psykolog. Som regel vil du ha time til to faggrupper på oppmøtedag. Her vil vi snakke med deg om di smertehistorie, noverande livssituasjon, korleis du fungerer i det daglege, tidlegare behandling, eigenmeistring og personlege mål. Det vil bli gjort fysiske undersøkingar hos lege og fysioterapeut. Du vil få råd og rettleiing undervegs.

Nokre pasientar blir kun kalla inn til éi faggrupper etter vurdering basert på tilvisinga. Desse har ikkje tverrfagleg tilbakemeldingssamtale.

Forløpet blir avslutta med ein tverrfagleg tilbakemeldingssamtale der du møter faggruppene samla. Her presenterer vi alle råd og tilrådingar om vidare tiltak. Pårørande, fastlege eller andre du ønsker å ha med er velkomne. Vi sender deretter ei samanfatting (epikrise) til fastlegen din.

 

Etter

Etter at du er greidd ut ved smertepoliklinikken vil oppfølginga di variere ut frå behovet ditt og tilgang på behandlingstilbod i heimkommunen. Behandlinga kan prøvast ut på smertepoliklinikken, og vidare eventuelt blir overført til primærhelsetenesta. Enkelte pasientar har heller ikkje behov for behandling, og kan følgjast vidare av fastlege.

Smertepoliklinikken fungerer som rådgivar til fastlegen om aktuelle tiltak, som for eksempel medisinjustering, behandlingstilbod og eigenmeistring. 

Etter det tverrfaglege møtet blir oppfølginga hos oss avslutta, og fastlegen din har ansvar for den vidare oppfølginga av deg.

Kontakt

Odda sjukehus Odda sjukehus

En bygning med et fjell i bakgrunnen

Odda sjukehus

Sjukehusvegen 10, 5750 Odda

Transport

​For informasjon om lokalrutetilbod til Odda sjukehus, sjå www.skyss.no. For ekspressbuss, sjå www.nor-way.no.

Praktisk informasjon

​Næraste daglegvare er Bunnpris, 700 meter frå sjukehuset. Adressa er Hjøllo 1, 5750 Odda.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina ligg i U-etg.
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-12.30

Det ligg ein kiosken ved hovudinngangen
Opningstider:
Måndag-fredag kl. 10.00-18.00.

Kiosken har ikkje betalingsterminal.

​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

Det er ikkje minibank ved sjukehuset. ​Næraste minibank ligg i Odda sentrum.

Parkering for pasientar og besøkande ligg på sjukehusområdet.
Du kan parkere på sørsiden av sjukehuset eller på østsiden/baksiden ved elven eller augelegekontoret. Det er gratis parkering.

Det er ikkje tilgjengelege ladestasjonar for lading av elbil.

Det er reservert plass for HC-parkering utanfor hovudinngangen.

Reservert plass for blodgivar er på parkeringsplassen sør for sjukehuset.

Hugs å legge parkeringsbeviset for desse plassane godt synleg i frontruta.Sjukehusområdet er røykfritt.

Inneliggande pasientar kan ta kontakt med helsepersonell ved si avdeling ved behov for nikotinprodukt.