Lokalt tvisteløysingsorgan

Usemje knytt til einskildpasient og praktisk handtering av avtale om inn- og utskriving av pasientar som treng helsetenester, skal som hovudregel løysast gjennom dialog og forhandlingar mellom partane, likevel slik at prinsipielle pasientrelaterte einskildsaker skal søkjast løyst så nært pasient/brukar som mogleg.

Oppnår ein ikkje semje, vert det oppretta ein usemjeprotokoll som vert send til lokalt tvisteløysingsorgan for drøfting og tilråding av løysing. 

Oppnår ein ikkje semje om å følgje tilrådinga, skal saka sendast til nasjonalt tvisteløysingsorgan. I saker der partane ikkje er samde om at uttale frå nasjonalt tvisteløysingsorgan skal vera bindande, kan kvar av partane bringa saka inn for dei ordinære domstolane med Haugaland tingrett som verneting.  

Tvisteløysingsorganet består av seks medlemmer, to frå kvar av partane og to brukarrepresentantar. 

Utvalet sine kommunale medlemmer er oppnemnde av KS etter innstilling frå kommunane. Helseføretaket sine medlemmer er oppnemnde av administrerande direktør i føretaket og brukarrepresentantane er oppnemnde av Helse Fonna sitt brukarutval.

Frå Helse Fonna

Lucie Christensen BergeForetaksjurist Helse Fonna

Frå Brukarutvalet

Anne Gurine Sætre

Else Berit Ingvaldsen

Frå kommunane

Karin Margrethe VedøKommuneadvokat Karmøy kommune

Anne Tangen RørdalVirksomhetsleder (PLP) Kvinnherad kommune

Sist oppdatert 19.07.2021