Postjournal

I postlistene våre kan du søke for å finne inn- og utgåande post.

Gå til offentleg postjournal for Helse Fonna HF.

Vi gjer merksam på at offentleg journal ikkje inneheld korrespondanse knytt til føretaket sine personalmapper og tilsettingssaker. Dersom du ønsker innsyn i desse dokumenta, kan du sende førespurnad per epost til post@helse-fonna.no  

 

    Dersom du ønsker innsyn i eldre postjournaldokument, kan du kontakte Helse Fonna HF på e-post:

    post@helse-fonna.no

    Ein del av dokumenta er etter lova unnateke offentlegheit av ulike omsyn. Vi ber om at du identifiserer tydeleg kva type dokument du ønsker innsyn i. Anten med saksnummer og løpenummer, eller konkrete opplysningar om kven eller kva saka gjeld, eller ved å kopiere opplysningane direkte frå postlista.

    Sist oppdatert 01.02.2024