Masteroppgåve

Vi  ønskjer eit godt samarbeid med utdanningsinstitusjonar og deira masterstudentar. Både for studentane og føretaket er det viktig at masteroppgåver tek for seg nyttige og gode problemstillingar, og at samarbeidet blir organisert på ein tydeleg, effektiv og oversiktleg måte.

Her er hjelp til deg som er masterstudent og for deg som er rettleiar. Men også deg som har behov for informasjon om gjennomføring av datainnsamling ved Helse Fonna i forbindelse med studentoppgåver.

Problemstilling

  • For kliniske masteroppgåver bør problemstillingane imøtekomme behova frå dei kliniske avdelingane
  • For masteroppgåver på laboratoria bør problemstillingane imøtekomme behova frå laboratoria

Vi ønskjer gjerne masteroppgåver som er ein del av ei større forskingsgruppe- eller prosjekt ved Helse Fonna eller universitets- og høgskulesektoren.

Datainnsamling gjennom metodane intervju, observasjon eller spørjeskjema retta mot pasientar og pårørande er ressurskrevjande og set høge krav til personvern.

Vi ønskjer difor i hovudsak at rettleiarar og studentar vurderer masteroppgåver som nyttar data frå ulike register, gjenbruk av data utan personopplysningar (anonyme data), litteraturstudie eller metodikk som ikkje inneberer innsamling og bruk av sensitive data frå pasientar, pårørande eller medarbeidarar.

Vi ønskjer masteroppgåver med god kvalitet og nytte som gjer det mogleg å publisere oppgåva.

Formelle krav ved datainnsamling

  • Rettleiar og student må få tilråding frå personvernombod ved eigen institusjon
  • Du som student må fylle ut eit skjema der du beskriv kva du ønskjer hjelp til, og legge ved prosjektskildring og godkjenning frå eige personvernombod

Skjema sendast til Forskingsavdelinga og blir vidaresendt for vurdering og tilråding hos personvernombod og nivå 2-leiar.

Det er forskingsansvarleg/databehandlingsansvarleg (administrerande direktør) i Helse Fonna som gir endeleg godkjenning før du går i gang med datainnsamling knytt til masteoppgåve. Du vil få ein oppnemnd person i Helse Fonna som du skal ta kontakt med.

Vi rår studentar og rettleiarar å lese forskingsrutinane ved Helse Fonna før utforming av prosjektskildring er ferdig.

Forskingsrutinane inneheld

  • Viktig og nyttig informasjon om lovverk
  • Malar for samtykke og regulering av samarbeidsprosjekt
  • Skjema for teielovnad, og melderutinar for prosjekt som skal meldast til personvernombodet ved Helse Fonna eller til Regional etisk komité (REK)

​​Vi minner om at det er universitet, høgskulane og rettleiar sitt ansvar å syte for at datainnsamling ved Helse Fonna følgjer gjeldande lovar og reglar.

Sjå også Forskingshandboka

Sist oppdatert 11.05.2023