Brukarutvalet

Brukarutvalet er eit rådgivande utval for administrasjonen og styret i Helse Fonna.

Representantar frå brukerutvalet deltar i ulike utval og prosjekt. Dei gir råd i sentrale spørsmål som gjeld helsetilbodet i området, som til dømes tilgjenge, dimensjonering, ventetider og kvalitetsutvikling.

Saker til brukarutvalet kan komme etter initiativ frå Helse Fonna eller frå det lokale brukarutvalet sjølve.

Brukarutvalet for Helse Fonna er samansatt av representantar frå ulike brukarorganisasjonar. Utvalet skal bidra til å overføre erfaringsbasert kunnskap frå brukarar tilbake til sjukehusa og dermed medverke til å sikre kvaliteten på tenestene.

Meir om brukarutvalet

Helse Vest samarbeider med brukar- og pasientorganisasjonane gjennom det regionale brukarutvalet. Dette er eit rådgivande organ for Helse Vest og eit samarbeidsforum mellom Helse Vest og brukarorganisasjonane.

I utvalet sit representantar frå SAFO (Samarbeidsforum for funksjonshemma organisasjonar) og paraplyorganisasjonen FFO. På nettsidene til Helse Vest finn du sakene som det regionale brukarutvalet i Helse Vest behandlar. Sakene er sortert på dato for møta.

Du kan ta direkte kontakt med brukarutvalet. Vi vil gjerne ha forslag og innspel frå alle brukargrupper, pasientar og pårørande: 

Leiar

Grete Müller, telefon 415 18 997

Nestleiar

Else Berit Helle, telefon 413 80 614

Faste representantar

Grete Müller, NFU
Else Berit Helle, Mental helse
Karl Olaf Sundfør, Mental helse
Hilde Elisabeth Lewin Warren, Kreftforeningen
Anne Karin Sørdal, Mage-tarmforbundet
Geir Charles Grindheim​, Reumatikerforeningen
Synnøve Bårdsen Lindanger, SAFO Sørvest
Nils Reiersen, Pensjonistforbundet

Vararepresentantar

John Roger Midtun, Kreftforeningen
Alice Birkeland, Norsk blindeforbund
Kjersti Vinje, NFU

Sekretær

Kjersti Haugen, telefon: 45293810

 
        Sist oppdatert 08.02.2023