Brukarmedverknad i psykisk helsevern

Våre brukarråd samarbeidar med pasientar og pårørande for å sikre at deira erfaringskunnskap tas med i utgreing- og behandlingstilboda våre. Vi ønskjer å skape eit godt samarbeid mellom brukarar og tenesteapparat basert på likeverd mellom fagkompetanse og brukarerfaring.

Haugaland DPS har eit eige brukarråd saman med BUP Haugesund og Avdeling for psykisk helsevern ved Haugesund sjukehus. Leiar og nestleiar i Brukarrådet deltek på møte med leiinga inntil fire gonger i året.

Haugaland DPS har erfaringsmedarbeidarar knytt til tre FACT-team og ein ved ACT-teamet. Vidare har avdeling for psykisk helsevern ved Haugesund sjukehus to erfaringsmedarbeidarar ved Akuttpost og ved Avgiftningsposten. BUP Haugesund etablerer FACT Ung-team med ein erfaringsmedarbeidar.


  Stord DPS har eit eige brukarråd saman med BUP Stord. Leiar og nestleiar i brukarrådet deltek på møte med leiinga ved DPSet inntil fire gonger i året.

  Ved Stord DPS er erfaringsmedarbeidar tilsett i FACT-team, samt ved poliklinkk.

   ​​

   Folgefonn DPS har eige Brukarråd. Leiar og nestleiar i Brukarrådet deltek på møte med leiinga ved DPSet ein gong i månaden.

   FACT-poliklinikken har ein erfaringsmedarbeidar.

    ​​


    Sist oppdatert 06.12.2022