Medisinsk mirobiologi, prøve. (Foto)

Medisinsk mikrobiologi

Laboratorium for medisinsk mikrobiologi yter mikrobiologisk service til Haugesund, Odda og Stord sjukehus, samt til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesjukehus.

 • Måndag-fredag: 7.30-15.00
 • Laurdag: 7.30-15.00
 • Søndag: Stengt

Telefon

 • Oversikt over analyser og undersøkelser som tilbys ved Laboratorium for medisinsk mikrobiologi i Helse-Fonna finner du i laboratoriehåndboken. Analyser og undersøkelser som ikke blir utført i Fonna blir videresendt til annet offentlig godkjent laboratorium.

Analyser og undersøkingar som ikkje kan utføras i Helse Fonna blir sendt vidare til anna offentleg godkjent laboratorium.

Analysar som er definert som ØH-analysar og som blir rekvirert utanom ordinær opningstid eller på heilagdag der laboratoriet ikkje er bemanna, blir utført av vaktpersonell ved laboratorium for medisinsk biokjemi eller akuttmottak.

 

ØH-analysar utført av vaktpersonell medisinsk biokjemi

 • Blodkultur som alarmerer positiv og spinalvæske blir sådd ut til dyrking i Haugesund heile døgnet
 • Ved laboratoria på Stord og i Odda vil positiv blodkultur og spinalvæske til dyrking bli sendt så rask som mogleg til Haugesund for vidare behandling
 • Hurtigtestar for Malaria antigen, Legionella antigen og Pneumokokk antigen
 • Gramfarging av direktepreparat blir berre utført ved spesielt alvorlege problemstillingar og i samråd med mikrobiolog.

ØH-analyse utført av vaktpersonell akuttmottak

 

Hurtigtest Rt-PCR SARS-CoV-2/Flu/RSV. Indikasjon for bruk av GeneXpert (hurtigtest) for rask diagnostikk av Covid-19

 

Rekvirent skal ivareta den preanalytiske kvaliteten på prøvane etter gjeldande retningslinjer og informasjon gitt i Labhandboka og via DIPS ved rekvirering.

Informasjon om val av transportmedium og riktig prøvetaking er gitt under kvar enkelt analyse i Labhandboka, sjå også 1.6.4.5 Oversikt prøvetakingsutstyr mikrobiologi.


 

Ved behov for rådgiving i samband med prøvetaking eller tolking av prøvesvar, kan du nå mikrobiolog og andre fagpersonar ved å kontakte laboratoriet per telefon i opningstida. Sjå kontaktinformasjon.

 

Som hovudregel avvisar vi prøver som ikkje er korrekt merka, for å forhindre identitetsforveksling og sikre korrekt prøvebehandling. Laboratoriet vil også kunne avvise prøvar som kjem laboratoriet etter at eventuell haldbarheit som skildra i Labhandboka er overskride. Prøvetakingsutstyr til analysar som blir utført ved medisinsk mikrobiologi skal vere tilgjengeleg på sjukehusa sine sentrallager og dermed kunne bestillast via Libra. 

 

Analyser som utførast ved laboratorium for medisinsk mikrobiologi bestiller du frå laboratoriemodulen i DIPS.

Dette gjeld både ved poliklinisk kontakt og ved inneliggjande pasientar.

 

Prøve/prøvane som leverast laboratoriet skal vere merka med DIPS-etikett. DIPS-etiketten er å rekne som ein rekvisisjon og utan den vil ikkje laboratoriet kunne knytte mottatt prøve opp mot ein bestilling.

 
Hugs tydelege opplysingar.

Laboratoriet er avhengig av korrekte og tydelege opplysingar om pasient, rekvirent, prøve og problemstilling for å kunne analysere prøva og tolke resultatet.

Men også korrekte opplysingar og val av riktig prøvemateriale er viktige element.

 

Manglande eller mangelfulle kliniske opplysingar kan medføre direkte feilaktig eller forsinka handtering i laboratoriet, eller at prøva ikkje blir analysert. Som hovudregel vil laboratoriet avvise prøver som ikkje er korrekt merka, for å forhindre identitetsforveksling og sikre korrekt prøvebehandling.

 

Ved laboratoriet kan bestillinga bli endra på medisinsk fagleg grunnlag basert på tilsendt prøvemateriale og kliniske opplysingar eller resultat oppnådd ved primærundersøking.

 

Det er mogleg å reservere seg mot supplerande undersøkingar ved å gi tydeleg beskjed i rekvisisjon/bestilling.

 

Rekvirering av prøver tatt av tilsette skal ikkje gjerast elektronisk i DIPS, men rekvirerast manuelt på rekvisisjonsskjema i papir ihht retningslinjer beskrevet i HMS håndboka 7.1 Smittevern.

Rekvisisjon Laboratorium for Medisinsk Mikrobiologi (PDF 23KB)

Kontakt

Slik finn du fram

Besøkstider

 • I dag 07:30 - 15:00
 • Måndag 07:30 - 15:00
 • Tysdag 07:30 - 15:00
 • Onsdag 07:30 - 15:00
 • Torsdag 07:30 - 15:00
 • Fredag 07:30 - 15:00
 • Laurdag 07:30 - 15:00
 • Søndag STENGT