Arbeid ved laboratorium for patologi. (Foto)

Patologi

Labhandboka i Helse Fonna

Vi utfører diagnostikk av sjukdommar ved analyse av celle- og vevsprøvar. Ein stor del av arbeidet er kreftdiagnostikk.

Patologi handlar om sjukelege forandringar i celler og vev, der vi studerer årsakar til sjukdommane, utviklingsmekanismer og påverking av struktur og funksjon.


Ved mange sjukdommar er det karakteristiske forandringar i vevet, og undersøking av vevs- og celleprøver er ofte avgjerande for å kunne stille ein diagnose. 

Svara på prøvar går frå oss og direkte til den som har bestilt prøven, som fastlege eller sjukehuslege. Vi kan dessverre ikkje opplyse om prøvesvar direkte til pasient. 

Du finn oss ved Haugesund sjukehus.

 

Åpningstider for levering av preparat og prøvar:

Måndag til fredag: 08.00-14.30
Laurdag og sundag: stengt

 

 

Kontaktinformasjon

Avdelingsleiar Rita D. Tyse, telefon 48227403

Avdelingsoverlege Aurimas Savulis, telefon 47701956

Levering av preparat og prøvar

Preparat kan leverast frå kl. 08.00-14.30.

CITO-prøvar må leverast umiddelbart etter prøvetaking.

  

Prøvesvar

Svara på prøvar går frå oss og direkte til den som har bestilt prøven, som fastlege eller sjukehuslege. Vi kan dessverre ikkje opplyse om prøvesvar direkte til pasient.    


Histologiske undersøkingar

Fiksering: Bruk kun 10 % bufret formalin (= 4 % formaldehyd).

Mengde: 10 % vev, 90 % formalin.

Bruk stor nok forsendelsesemballasje. Ved småbiopsiar: fyll glasset så ikkje preparatet ligg langs kanten og tørkar.

Preparat må leggast på formalin så fort som mogleg og innan 30 minutt.

Formalinfiksert materiale skal oppbevarast i romtemperatur.

Preparatbeholdar (ikkje lokket) skal merkast med namn, fødselsdato og eventuelt nummerering.

Ved avtale kan enkelte operasjonspreparat mottas ufiksert, og då 15 minutt etter at dei er tatt ut av pasienten.


Cytologiske undersøkingar

Prøveglasset/objektglass skal merkast med namn og fødselsnummer (11 siffer). Prøveglass som er umerka eller med ufullstendig ID, blir vurdert som ueigna. Prøvar som skal til cytologisk undersøking må leverast snarast mogleg til patologi, eventuelt settast i kjøleskap utanom opningstidene.

Rekvirering av prøve skjer ved utfylling av histologi- eller cytologiremisse. Vårt laboratorium har i dag ikkje elektronisk rekvirering.

Interne rekvirentar skal nytte skjema for høvesvis cytologi og histologi i DIPS.


Utfylt remisse må minimum innehalde

Rekvirent

 • Klinikk/legekontor/avdeling
 • Namn på lege og HPR-nummer

Pasient

 • Personnummer
 • Namn
 • Inneliggande eller poliklinisk


 • Type materiale/fikseringsmåte
 • Prøvetakingsdato og tidspunkt
 • Eventuelt: Tydeleg merking av CITO/Pakkeforløp


Patologi-undersøkingar kan bestillast på papirskjema. Skjemaet skal leverast saman med preparat til Patologisk seksjon i underetasjen ved Haugesund sjukehus. Beskrivelse blir automatisk lagt i DIPS når DIPS er aktiv igjen.


Skjema for bestilling av patologiundersøkelser ved nedetid

Nokre analysar blir sendt til andre laboratorier (henvisningslaboratorier) for verifisering og utvida diagnostisering. Dette gjeld mellom anna molekylærpatologiske analysar, flowcytometri, spørsmål om lymfom, og prøvar der pasienten blir behandla ved Haukeland universitetssykehus.

Kontakt

Telefon

Slik finn du fram

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 14:30
 • Måndag 08:00 - 14:30
 • Tysdag 08:00 - 14:30
 • Onsdag 08:00 - 14:30
 • Torsdag 08:00 - 14:30
 • Fredag 08:00 - 14:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund