Psykisk helsevern for utviklingshemmede

Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede (PPU) er et spesialteam for utredning og behandling av psykiske lidelser hos voksne med utviklingshemming eller omfattende generelle lærevansker. PPU har også en funksjon for personer med autismespektrumlidelse. PPU har som primær arbeidsoppgave å gi en helhetlig utredning, og behandling, av psykiske lidelser ved disse diagnosegruppene.  Poliklinikk i psykisk helsevern for utviklingshemmede er et ambulerende team, det betyr at vi i tillegg til ordinær poliklinisk kontakt yter tjenester/behandling der pasienten bor. PPU sitt tilbud gjelder for hele Helse Fonna sitt opptaksområde.

Tilgjengelig, forutsigbar, strukturert.


PPU er ein spesialpoliklinikk i psykisk helsevern for personar med generelle lærevansker. Tilvising til PPU er aktuelt for alle personar med utviklingshemning eller mistanke om dette, samt personar med autismespektrumforstyrring der det foreligg svekka kognitiv fungering eller mistanke om dette. Ved tilvisning til PPU går pasienten inn i pakkeforløp tilpassa målgruppa.


Ved behov for øyeblikkeleg hjelp skal pasienten tilvisast direkte til akutte tilbud ved psykisk helsevern.

Tilvisar bør, så langt som mogleg, gjennomføra ei kartlegging som inkluderar punktene nedanfor før tilvising vert  sendt. Ved samtidige tenester i kommunen bør tilvising koordinerast og kommunen si kontaktperson namngjeven i tilvisinga.


Moglege somatiske årsaker til tilstanden bør vere vurdert, og eventuelle funn frå undersøkingar lagd ved.


Aktuelt

 • Pasienten si oppleving av eigen situasjon og ønskje om hjelp, evt slik det vert beskreve av nærpersonar/pårørande
 • Moglege utløysande årsaker til problema, som f.eks. belastande livshendingar
 • Funksjonsnivå
 • Funksjonsendring og symptomutvikling
 • Iverksatt behandling og effekt av denne
 • Somatisk status, inkludert orienterande blodprøver og evt. serumsspeil på faste medisinar
 • Oppdatert medikamentoversikt


Bistand og oppfølging

 • Kortfatta beskriving av kommunale/private tenester som ytes og omfang av desse, slik som døgnbemanna bolig, miljøterapi/arbeide, kommunal psykiatriteneste, ruskonsulent mm
 • Informasjon om ansvarsgruppe og evt individuell plan


Tidligare sjukdommer

 • Tidligare psykiske problem eller lidingar
 • Tidligare og nåverande somatiske sjukdommer av betydning


Forventa utgreiing/behandling

 • Begrunning for tilvisinga og pasient/nærpersoners forventa nytte av utgreiing/behandling


Kritisk informasjon som allergi og ev. smitterisiko

Dialog og informasjon må vere tilpassa alder og språk, og det bør undersøkast om informasjon om tilvising er forstått av pasient, evt nærperson/pårørande. Det bør kome frem om pasienten samtykk til tilvisinga, evt verge eller nærperson om pasienten vert vurdert av fastlege å ha redusert eller manglande samtykkekompetanse.En utredning er en bred undersøkelse hvor man gjennom samtaler, observasjoner og testing, undersøker ulike funksjoner og ferdigheter. Dette kan inkludere:
 • Samtale om aktuelle problemstillinger og avklaring av henvisning
 • Innhenting av opplysninger som er relevante for nåværende sykdomsbilde
 • Kartlegging av dagens situasjon, somatisk helse og mental helse
 • Kartlegging av daglig fungering 
 • Nevropsykologisk testing med vekt på generelt evnenivå
 • Samtale med nærpersoner
 • Undersøkelse av årsak til lærevansker
 • Funksjonell analyse av atferd
 • Livsbelastninger og påvirkning på psykisk helse
 • Kartlegging av kvalitetsaspekter ved det kommunale tjenestetilbudet
 • Diagnostisk intervju tilpasset målgruppen
 • Psykologisk behandling tilpasset den enkeltes funksjonsnivå
 • Kartlegging av bivirkninger av medisiner
 • Utprøving av medikamentell behandling
 • Veiledning til relevante kommunale tjenester

Tilbudet til den enkelte pasient vil variere ut fra tilstand og situasjon. For de fleste pasienter blir det viktigste en strukturert undersøkelse av funksjonsområder og tilbakemelding av resultatene ifra denne. Andre ganger er det også behov for oppfølgning og tilrettelegging i forhold til vanskene man har fått konstatert.

Grunnen til at man henvises er ofte at man opplever å ha lite interesse eller glede over ting man vanligvis liker, er bekymret eller engstelig, har tanker som er vanskelige eller forstyrrende, eller man klarer ikke å gjøre dagligdagse ting på samme måte som før. Dette kan gå ut over fungering hjemme eller på arbeid. Hos noen foreligger det kjente medisinske forhold som forklarer dette. Andre ganger er en utredning av psykiske vansker nødvendig for å belyse slike forhold. 
Enkelte opplever at diagnoser innen utviklingsområdet satt tidligere ikke passer etter hvert som de blir eldre. Funksjonsnivået kan bedre seg eller tidligere utredning ble gjort på et tidspunkt med stressende belastninger som gjorde at funksjonsnivået var kunstig lavt. I slike tilfeller er det relevant med revurdering av diagnose. 


Pasienter som tas inn til behandling i PPU vil først komme til en inntakssamtale hvor man gjennomgår henvisning og aktuelle problemstillinger og mål for behandlingen. De fleste pasienter skal gjennomgå en strukturert kartlegging av:
 • Funkjsonsnivå
 • Kjente somatiske plager
 • Symptomer på psykisk lidelse
 • Problematferd
 • Sosiale forhold

Sammen med oppfølgingssamtale og observasjon og gjennomført kartlegging, settes det som regel en foreløpig diagnose. I samarbeid med pasient og nærperson utarbeides det en behandlingsplan. I PPU vil man møte spesialist, enten i psykologi eller medisin, i løpet av de tre første samtalene. Alle pasientsaker vil både ved inntak og senere i behandlingsforløpet drøftes i et tverrfaglig team for å kvalitetssikre tilbudet som gis. Pasient og pårørende involveres i denne drøftingen ved at fremdrift og aktuelle problemstillinger tas opp med disse i forkant av den tverrfaglige drøftingen.

PPU har rutiner for 3-måneders evalueringer som har til hensikt å evaluere behandlingsforløp og kommunisere dette til fastlege/henviser. Pasient og pårørende involveres i dette arbeidet. 

Når du er ferdig behandlet, overføres ansvaret tilbake til 1.linjetjenesten, det vil si fastlege og det resterende kommunale tjenesteapparat for de som har slike tjenester. Du og henvisende instans vil da få tilsendt en epikrise som inneholder informasjon om diagnose, hvilke tiltak vi har prøvd/ startet og anbefalinger om videre oppfølging.

Du har mulighet til å klage

 • Kontrollkommisjonen behandler klager på innleggelse, bruk av tvang og lignende. Den som fremmer sak bør ha egen advokat. Denne hjelp er gratis når det fremmes sak om tvangsbruk
 • Helsetilsynet behandler klager på innholdet i/ kvaliteten på behandlingen
 • Pasientombudet gir råd og veiledning hvis du har en sak overfor sjukehuset eller andre som er involvert i din behandling
 • Pasientskade-erstatningsnemda behandler saker om feilbehandling som pasienten mener har medført skade eller mén


Last ned som brosjyre

Kontakt

Telefon

Forløpskoordinator: 476 59 934

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Strandgata 202, Haugesund

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund