Behandling

Fjerning av deler av mandler hos barn

Delvis fjerning av mandlane blir utført for å betre plassforhold for pasientar som slit med munnpust, svelgvanskar, vanskar med å ete, pustevanskar eller snorking om natta som følge av store mandlar.
Mandlane er lymfatiske organ som er på kvar side i halsen bak i halsen. I tidleg barndom bidrar mandlane til å danne immunstoff og utvikle immunforsvaret i kroppen. Desse immunstoffa varer heile livet. Liknande vev finst også andre stader i svelget og i øvre luftvegar. Delvis fjerning av mandlane har derfor ingen innverknad på immunforsvaret i kroppen. 

I mange tilfelle er det også nødvendig å fjerne adenoid (polyppar eller «falske mandlar») – spesielt dersom barnet er plaga med nasetettleik.

Delvis fjerning av mandlar blir utført i narkose. Dette er ikkje eit komplisert inngrep, men det finst ein risiko for etterbløding. Slike blødingar skjer likevel langt sjeldnare etter delvis fjerning av mandlane enn ved fullstendig fjerning.

  • Har pasienten tidligere kjente streptokokktonsillitter?
  • Informasjon om eventuell blødningssykdom i familien

Før

I forkant av operasjonen må det avklarast om barnet har andre sjukdommar eller allergiar og om barnet bruker medisiner. Dette kan ha relevans for operasjonen eller narkosen og det kan vere aktuelt å bli vurdert av anestesilege før operasjonsdagen.

Alle må på førehand fylle ut "Egenmeldingsskjema om helsetilstand" . Dette er for å fange opp sjukdommar eller symptomer som må vurderast før operasjonen og for å vurdere om barnet skal leggast inn før eller etter operasjonen.

Har de tidlegare hatt spesielle erfaringar frå bedøving eller narkose, vil vi gjerne at de fortel oss om det. Har det vore problem med anestesi ved andre sjukehus, bør de om mogleg skaffe kopi av anestesijournal og ta den med til oss.

Sjukepleiarsamtale
Nokre dagar før operasjonsdagen ringer sjukepleier ved ØNH-poliklinikk for å høyre om barnet er friskt og klar til operasjon. Barnet må ikkje vere forkjøla eller ha andre nyleg oppståtte tilstandar dei siste par vekene før operasjonen. Sjukepleiar vil gi informasjon om operasjonen og kva som skal skje på sjukehuset operasjonsdagen. Viss det er behov for innlegging eller overnatting på hotell, blir dette ordna med.

Faste
Barnet må ikkje spise fast føde eller drikke melkeprodukt (dette inkluderer yoghurt) etter kl. 24.00 kvelden før operasjonen. Barnet kan drikke litt klare væsker inntil 2 timar før oppmøtetid på operasjonsdagen. Klare væsker er saft, tynn juice utan fruktbitar og vatn. Etter dette må barnet ikkje ete eller drikke noko som helst, heller ikkje drops eller tyggegummi. 

Dersom barnet bruker medisinar eller inhalasjonar skal desse takast med til sjukehuset. Anestesilegen avgjer kva for medisiner som skal takast. Dersom barnet har lause tenner må de sei frå om dette. Det er viktig at de fylgjer instruksane for faste med tanke på eiga helse og sikkerheit i narkose.

Hygiene
Det er viktig at barnet er nydusja eller bada og har på seg reine klede når de kjem til sjukehuset.

Oppmøte
De skal møte på ØNH-poliklinikk i 1.etg. Her vil vi ta imot dykk og barnet vil får sjukehusklede og seng. Vi har garderobeskap med lås kor de kan oppbevara eigendelar.
Barnet får bedøvingskrem på hendene og innsida av olbogen. Dette fordi barnet skal få ei venekanyle. Barnet vil få smertestillende medisiner før, under og etter operasjonen.
Kun ein pårørande kan fylgje barnet inn på operasjonsstuen til barnet sovnar og bli hentet inn på oppvakingsrommet når operasjonen er ferdig.
De må vera førebudd på venting.


Under

Operasjonen gjennomføres i narkose. Munnen holdes åpen og deler av mandelen fjernes med en nål som bruker varmeenergi for å fjerne vev.

 

Etter

Oppvaking

Etter operasjonen blir barnet overflytta til eit oppvakingsrom. Barnet kan vere uroleg etter narkosen. Det kan skyldast narkosemedisinen og treng ikkje å vere på grunn av ubehag eller smerter etter operasjonen.
Det er viktig at barnet får ro i denne fasen. Vi anbefaler difor at kun ein pårørande er med barnet på sjukehuset.
Barnet får behandling for smerter og eventuelt kvalme.
Det er vanleg å vere på oppvakinga/intensiv i ca 2 timer etter operasjonen.

Smertelindring                  
Før heimreise vil legen som opererte og sjukepleier på oppvakinga snakke med dykk om kva ein må passe på etter operasjonen. De vil få informasjon om bruk av smertestillande medisin. Legen sender elektronisk resept til apoteket på medisinar som de kan hente ut på apoteket her før heimreise. Dei fleste har ein god del smerter i halsen etter operasjonen. Smerter kan stråle frå halsen opp mot øyrene. Gje smertestillende medisin etter legen si anbefaling.

Det er vanleg å ha litt feber første døgn etter operasjonen. Dersom barnet har feber som varer lenger enn det første døgnet etter operasjonen, kan det vere teikn på infeksjon og de må tak kontakt med oss.
I nokre tilfelle kan legen avgjere at barnet bør leggjast inn på barneposten etter operasjonen.  Barnet er der til observasjon til neste dag og  kan ha ein pårørande med seg.

Det er viktig at barnet drikker ofte for å holde slimhinnene fuktige og hindre dannelse av harde skorper på sårflatene då dette kan gje aukande smerter.


Danning av skorper i halsen
Der mandlane er fjerna dannar det seg sårflatar med skorper. Desse skorpene treng ca 5 døgn før dei er klare til å falle av. Derfor skal ikkje barnet ete hard mat som kan skrape bort i desse. Når skorpene starter å falle av, kan det opplevast som smerter i halsen. Dette kan vare fra 1 til 3 dager. Gje smertestillande dersom det er behov. I denne fasen er det ei viss auke i fare for å byrja å blø og barnet skal derfor fortsatt ta det med ro.

Mat og drikke
Barnet skal drikke ofte og spise is. Dette er smertestillande og kan redusere faren noko for bløding. Den fyrste veka etter operasjonen anbefaler vi at barnet et mat som er mjuk og kald. Unngå varm mat/drikke og mat med skarpe kantar (knekkebrød, brødskorper, nøtter etc.) den fyrste veka.


Leik under oppsyn
Barnet bør ikkje leike utan tilsyn og vi anbefaler at ein vaksen søv på same rom som barnet. Sjekk barnet regelmessig for bløding fra munn eller nase. Barnet bør drikke mykje dei første dagene. Gje smertestillande ein gong første natt etter operasjonen.

Fysisk aktivitet
Unngå fysisk aktivitet (sport/gym) og tunge lyft i 14 dager. Når blodtrykket stig utvider blodkarene seg og dermed aukar faren for bløding.

Dusj/
bad
Barnet kan dusje som normalt, men unngå karbad den første uken. Varmt badevann aukar blodsirkulasjonen og kan gje aukt risiko for bløding.

Fråvær fra barnehage/skole
Anbefalt fråvær frå barnehage/skole er 3 dager etter operasjonen og fritak frå gymnastikk i 2 uker. Be om erklæring dersom du treng det.

Foreldre har krav på pleiepenger i 3 dager i tillegg til operasjonsdag

Legen fyller ut søknadskjema om pleiepenger før heimreise. Foreldrene må sjølv sende inn søknaden til NAV dersom dei ønsker å nytte seg av pleiepenger. Elles kan de bruke eigenmelding for sjukt barn.

Fare for bløding etter fjerning av halsmandlar gjeld i 2 uker. Bløding oppstår sjeldan, men kan vere alvorleg. Då skal de ringe 113.

Kontroll / oppfølging
Vi ringer dykk dagen etter operasjonen for å høyre korleis det går. Ta gjerne kontakt med oss dersom de har fleire spørsmål.Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​