Behandling

Fjerning av mandler hos vaksne

Mandlane er lymfatiske organ som du ser på kvar side bak i halsen. I tidleg barndom bidrar mandlane til å danne immunstoffa og utvikle immunforsvaret i kroppen. Disse immunstoffa varer heile livet. Liknande vev finst også andre stader i svelget og i øvre luftveger. Fjerning av mandlane har derfor ingen innverknad på immunforsvaret i kroppen.

Fjerning av mandlane blir utført viss du har

  • Gjentatte akutte betennelsar i mandlane.
  • Kronisk betennelse i mandlane med symptom som dårleg ande, pussproppar frå mandlane eller lymfeknuteutheving på halsen.
  • Forstørra mandlar som gir svelg-og pustevansker.
  • Abcess/byll i mandlane.
  • Mistanke om ikkje-godtarta forandringar i mandlane. 
Fjerning av mandlane utføres i narkose. Dette er ikkje eit komplisert inngrep, men det kan vere ein risiko for etterbløding. Slike blødingar kan vere alvorlege og ein bør derfor ha god indikasjon og ein grundig utgreiing før operasjonen. 
Delvis fjerning av mandler (tonsillotomi) kan vere eit alternativ. 


Før

Før operasjonen må vi vite om du har sjukdommar eller allergiar og om du bruker medisiner. Dette kan ha relevans for operasjonen eller narkosen og det kan vere aktuelt å bli vurdert av anestesilege før operasjonsdagen.

Alle må på førehand fylle ut "Egenmeldingsskjema om helsetilstand" . Dette er for at sjukehuset skal vete om sjukdommar eller symptomer som må vurderast før operasjonen og for å vurdere om du skal leggast inn før eller etter operasjonen.

Har de tidlegare hatt spesielle erfaringar frå bedøving eller narkose, vil vi gjerne at de fortel oss om det. Har det vore problem med anestesi ved andre sjukehus, bør de om mogleg skaffe kopi av anestesijournal og ta den med til oss.

Medisinar
Det er viktig at sykehuset veit kva for medisinar du bruker, spesielt gjeld dette blodfortynnande medisiner (for eksempel Albyl, Plavix, Efient, Brilique, Marevan, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Persantin)Ta med medisinlista din til sjukehuset dersom du har det. Gi også beskjed om du bruker naturmedisinar eller kosttilskudd. Det er anestesilegen som avgjer kva for medisiner du kan ta før operasjonen.

Faste
Du skal faste før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete fast føde eller drikke mjølkeprodukt (dette inkluderer yoghurt) etter kl. 24.00 kvelden før operasjonen. Du kan drikke litt klare væsker som saft, tynn juice utan fruktbitar og vatn frem til 2 timar før oppmøtetid på operasjonsdagen. Etter dette kan du ikkje ete eller drikke noko. Du kan heller ikkje bruke drops eller tyggegummi. Du bør ikkje bruke røyk eller snus dei siste 6 timane før operasjonen.

Hygiene
Det er viktig at du dusjar og vaskar håret heime på operasjonsdagen eller kvelden før.
Du kan ikkje ha på deg ringar, klokker, piercingar, kontaktlinser, sminke eller neglelakk før operasjonen. Briller og høyreapparat kan du ha på.

Sjukehuset må vite om du har tannprotesar, bro, krone, stift eller lause tenner. Protesar kan du behalde til du er inne på operasjonsstuen. Dei må takast ut før du sovnar. 

Oppmøte
De møter på øyre-nase-hals avdelinga i 1.etg på sjukehuset. Der tek personell i mot deg og du får utdelt sjukehusklede og seng. Vi har garderobeskap med lås kor du kan oppbevare eigendelane dine. Førebu deg på at det kan bli venting denne dagen.
Under

Ei munnsperre eller gag (eit instrument som held tunga nede) brukast for å halde munnen open. Mandlane fjernast ("skrellast ut") frå tonsillengene. Sjølve inngrepet tek 15-45 minutt. 

Vi bruker ein såkalla «kald teknikk» utan laser eller andre termiske prosedyrar. Alle studier har vist at det er minst risiko for etterbløding når vi bruker denne teknikken. 
g_a8fa70d8_e035_4d96_88f4_188c1cf5419c


Etter

Oppvakning
Etter at operasjonen er ferdig må du vere på oppvakningsrommet ca 2 timer. Då kan du dra heim dersom alt er i orden. Du får behandling for smerter og eventuelt kvalme.

Smertelindring
Før heimreise vil lege som opererte deg og sjukepleier på oppvakninga snakke med deg om kva du må passe på etter operasjonen og du vil få informasjon om bruk av smertestillande medisin. Legen sender elektronisk resept til apoteket på det du treng.

Dei fleste har ein del smerter i halsen etter operasjonen. Det er vanleg at drøvelen og slimhinna i halsen hovnar litt opp etter operasjonen. Smerte kan stråle opp mot øyra. Ta smertestillande medisin etter legen si anbefaling.

Danning av skorper i halsen
Etter at mandlane er fjerna, dannar det seg sår med skorper. Desse skorpene treng ca 5 døgn før dei er klare til å falle av. Når skorpene starter å falle av, kan det opplevast som smerter i halsen. Smertene kan vare i 1 til 3 dagar. Fortsett med smertestillande dersom det er behov. 

Mat og drikke
Det er viktig å drikke ofte. Is verkar smertestillande og hjelpe slik at du ikkje startar å blø. Den fyrste veka etter operasjonen skal du unngå varm mat/drikke og mat med skarpe kantar som knekkebrød, brødskorper og nøtter.

Fysisk aktivitet
Unngå fysisk aktivitet (sport/gym) og tunge løft i 14 dagar. Når blodtrykket stig utvidar blodkara seg og dermed aukar faren for bløding.

Fråvær frå jobb/skole
Det er vanleg med fråvær frå jobb/skole i 2 veker etter operasjonen. Be om sjukemelding eller fråværserklæring dersom du treng det. 

Generelt om heimreise
Alle som får utført tonsillektomi kan i utgangspunktet reise heim same dag. Pasientar som har meir enn 1 time reiseveg, overnattar med ein vaksen pårørande på pasienthotell. Vi bestiller dette. Ingen får forlate sjukehuset aleine etter ein operasjon, du må avtale at nokon kan komme og hente deg. Du skal ikkje være aleine første kveld og natt etter operasjonen.


Ver merksam

Det er ikkje uvanleg å ha litt blodig slim, men dersom du blør må du ta direkte kontakt med sjukehus eller ambulanse på tlf.113. 
Bløding etter fjerning av mandlar kan vere alvorleg. Kontakt oss om du er i tvil. Du skal ha lav terskel for å ringe 113. Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Våre lokalar er i første etasje ved Haugesund sjukehus. Du kan bruke hovudinngangen og passere resepsjonen og sjukehusapoteket - du finn oss heilt i enden av korridoren.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​