Behandling, Operasjon

Hull på trommehinnen

Hol på trommehinna kan oppstå etter infeksjon i øyret, skader eller etter behandling med ventilasjonsrøyr (dren). Hol som ikkje vil gro kan bli lukka kirurgisk.

Hol i trommehinna kan gi noko tap av høyrsel og det kan renne frå øyret når du er forkjøla. Holet gjer øyret meir sårbart for infeksjonar, for eksempel ved bading. I sjeldne tilfelle kan hud på utsida av trommehinna vokse gjennom holet og inn i mellomøyret. Dette kan gi infeksjonar og risiko for skade på dei små mellomøyreknokla.

Tetting av holet blir kalla myringoplastikk. Det blir gjort for å få ein heil trommehinne som toler vatn og bading betre, og eventuelt for å hindre at det renn frå øyret. I nokre tilfelle blir det gjort for å betre høyrsla.

Før

Før operasjonen må vi vite om du har sjukdommar eller allergiar og om du bruker medisiner. Dette kan ha relevans for operasjonen eller narkosen og det kan vere aktuelt å bli vurdert av anestesilege før operasjonsdagen.

Alle må på førehand fylle ut "Egenmeldingsskjema om helsetilstand". Dette er for at sjukehuset skal vite om sjukdommar eller symptomer som må vurderast før operasjonen og for å vurdere om du skal leggast inn før eller etter operasjonen.

Har du tidlegare hatt spesielle erfaringar frå bedøving eller narkose vil vi gjerne at du fortel oss om det. Har det vore problem med anestesi ved andre sjukehus, bør de om mogleg skaffe kopi av anestesijournal og ta den med til oss.

Medisinar
Det er viktig at sykehuset veit kva for medisinar du bruker, spesielt gjeld dette blodfortynnande medisinar (for eksempel Albyl, Plavix, Efient, Brilique, Marevan, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Persantin).Ta med medisinlista di til sjukehuset dersom du har det. Gi også beskjed om du bruker naturmedisiner eller kosttilskudd. Det er anestesilegen som avgjer kva for medisiner du kan ta før operasjonen.

Faste
Du skal faste før operasjonen. Det betyr at du ikkje kan ete fast føde eller drikke mjølkeprodukt (dette inkluderer yoghurt) etter kl. 24.00 kvelden før operasjonen. Du kan drikke litt klare væsker som saft, tynn juice utan fruktbitar og vatn frem til 2 timar før oppmøtetid på operasjonsdagen. Etter dette kan du ikkje ete eller drikke noko. Du kan heller ikkje bruke drops eller tyggegummi. Du bør ikkje bruke røyk eller snus dei siste 6 timane før operasjonen.

Hygiene
Det er viktig at du dusjar og vaskar håret heime på operasjonsdagen eller kvelden før. 

Du kan ikkje ha på deg ringar, klokker, piercingar, kontaktlinser, sminke eller neglelakk før operasjonen. Briller og høyreapparat kan du ha på.

Sjukehuset må vite om du har tannprotesar, bro, krone, stift eller lause tenner. Protesar kan du behalde til du er inne på operasjonsstuen. Dei må takast ut før du sovnar.

Oppmøte
De skal møte på øyre-nase-hals polilkinikken i 1.etg. Der møter du personell som tek i mot deg og du får utdelt sjukehusklede og seng. Vi har garderobeskap med lås kor du kan oppbevare eigendelane dine. Førebu deg på at det kan bli venting denne dagen.


Under

I dei aller fleste tilfelle vil ein lage eit snitt bak øyret for å hente muskelhinne som  brukast til å tette trommehinna. Det blir fylt gelatinliknande bitar i mellomøyret for å halde den nye trommehinna på plass. På utsida av trommehinna blir det også lagt liknande bitar, og ein salvestrimmel.

Etter

Etter at operasjonen må du vere på oppvakingsrommet i ca 2 timar før du kan reise heim. Du får behandling for smerter og eventuell kvalme. Før heimreise vil legen snakke med deg om kva du må passe på etter operasjonen. 

Bandasje
Første døgnet kan det vere litt smerter frå operasjonssåret og bandasjen. 
Bandasjen rundt hovudet fjernar du sjølv dagen etter operasjon. Då skal det kun stå igjen tape-bitar foran og bak øyret og bandasje i øyregangen.

Det gelatinliknande stoffet og salvestrimmelen inne i øyret gjer at høyrsla blir forbigåande dårlegare like etter operasjonen. Gelatinbitane i mellomøyret løyser seg opp etter nokre veker. Bandasjen i øyregangen må fjernast etter ca 10 dagar. Høyrsla vil gradvis bli betre i løpet av dei første 6-8 vekene.

Fysisk aktivitet
Du skal ta det med ro dei første 3-4 vekene etter operasjonen. Du skal ikkje løfte tungt, få vatn i eller på øyret og unngå all for form for fysisk aktivitet som gir auka puls og blodtrykk.

Dusj/bad
Etter første kontroll kan du dusje, men pass på å ikkje få vatn inn i øyregangen. Øyret skal haldast tørt til du har vært på kontroll ca 3 mnd etter operasjonen. Du skal unngå bading i basseng/sjø til neste kontroll.

Kontroll/oppfølging
Første kontroll hos lege er etter ca 10 dager. Då blir stingene fjernet og bandasjen i øreganget tatt ut. Neste kontroll blir etter 3 månader, då med høreprøve. Vidare kontrollar blir avtalt individuelt.

Fråvær/Sjukemelding
Avhengig av yrke må du rekne med sjukmelding i 3-4 veker. Barn kan gå på skole etter nokre dager men skal ha fritak frå gym i minst 4 veker.

Ver merksam

9 av 10 operasjonar er vellukka etter myringoplastikk

  • Det er 85 % sjanse for uendra eller betre høyrsel. Det er ein liten risiko for dårlegare høyrsel.
  • Øyret kan stå litt meir ut på den opererte sida. Følesansen på ytterøyret blir ofte noko endra.
  • Det er ein svært liten risiko for skade av ansiktsnerve eller balanseorganet. Smaksnerva til deler av tunga går gjennom mellomøyret og kan i nokre tilfelle bli skada. Det kan også i sjeldne tilfelle oppstå infeksjonar eller bløding etter inngrepet.
  • Viss du får smerter i eller renning frå øyret eller føler deg svimmel, ta kontakt med sjukehuset.

Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

Øyre-Nase-Hals
1. etasje, Haugesund sjukehus
Telefon: 52 73 24 60

 

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​