Undersøking

Nyresykdommer

Sjukdommar som rammar nyrene, gir redusert nyrefunksjon, unormale urinfunn eller høgt blodtrykk. Dette blir ofte oppdaga ved undersøking hos fastlege, som kan vurdere tilvising til nyremedisinsk poliklinikk for utgreiing. Dei fleste har likevel lett og stabil kronisk nyresvikt og treng ikkje vurdering på sjukehuset.

Tilvising og vurdering

Når tilvising frå fastlege er mottatt, vil nyrelege på sjukehuset vurdere om det er behov for vurdering eller oppfølging ved nyremedisinsk poliklinikk. Om det ikkje er nødvendig, vil nyrelege normalt anbefale oppfølging hos fastlege og ny tilvising dersom tilstanden blir verre. Vurderinga blir basert på grad av nyresvikt, kor fort nyrefunksjonen fell, urinfunn og sannsynleg utløysande årsak. Dei fleste pasientar som treng det, vil få time ved nyremedisinsk poliklinikk i løpet av tre–seks månader, men ved mistanke om alvorleg nyresjukdom kan det vere behov for vesentleg raskare vurdering. 

Før

Inga førebuing er nødvendig.

Under

Utgreiinga har som mål å finne årsaka til tilstanden for å kunne unngå vidare fall i nyrefunksjonen. Dette omfattar vanleg undersøking inklusiv blodtrykksmåling, blodprøver, urinundersøking og ultralydundersøking av nyrene. 

Ved mistanke om betennelsestilstandar i nyrene eller systemsjukdommar vil det likevel bli gjort ekstra undersøkingar, og det vil det ofte vere behov for vevsprøve frå nyre (nyrebiopsi). Nyrebiopsi blir gjennomført ved at ein under ultralydundersøking av nyra stikk ei holnål inn i den eine nyra og tar ut ein liten bit til undersøking. Nyrebiopsi kan gi komplikasjonar med bløding og smerter, men alvorlege komplikasjonar er sjeldne (ca. 1 %). 

Etter

Avhengig av kva tilstandar som blir påvist og sannsyn for framtidig forverring, vil ein trenge kortare eller lengre oppfølging ved nyremedisinsk poliklinikk eller hos fastlege. 

Kontakt

Haugesund sjukehus Haugesund sjukehus

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​