Behandling

Utståande øyrer, operasjon

Øyrer ser ulike ut frå person til person. Både form og størrelse varierer. Operasjon av utståande øyrer er eit reint kosmetisk inngrep.

I det offentlege helsevesenet er det kun barn og unge opp til 18 år som kan bli vurdert for å få operasjon av øyrer som står langt ut frå hovudet. Personar over 18 år som ønsker ein slik operasjon må oppsøke private klinikkar og får ikkje dette dekka av det offentlege.

Det er ingen garanti for at operasjonen vil gi heilt symmetriske øyrer.

Før

Vurdering ved poliklinikken

Etter at fastlegen har sendt tilvisning til sjukehuset, får pasienten tildelt time ved ØNH-poliklinikken. Der blir pasienten vurdert for operasjon av ein legespesialist i øyre-nase-hals-faget. Legen undersøker pasienten og informerer om operasjonen og om eventuelle komplikasjonar.

Faste før operasjonsdagen

Dei fleste pasientar får operasjonen i narkose. Større barn og ungdomar kan i nokre tilfelle få tilbod om å gjere inngrepet med lokalbedøving. Dette blir bestemt i vurderingstimen på poliklinikken av legen som skal operere.

Dersom operasjonen skal skje i narkose, må pasienten faste før operasjonsdagen. Dette inneber at pasienten ikkje får spise fast føde eller drikke melkeprodukt (dette inkluderer yoghurt) etter kl. 24.00 kvelden før operasjonen. Barnet kan drikke litt klare væsker inntil 2 timar før oppmøtetid på operasjonsdagen. Klare væsker er saft, tynn juice utan fruktbitar og vatn. Etter dette må barnet ikkje ete eller drikke noko som helst, heller ikkje drops eller tyggegummi.op 

Andre førebuingar

Vi tat bilder av øyrene før operasjonen. Det hender at litt av håret over øyrene må barberast vekk før operasjonen.

Under

Det er fleire operasjonsmetodar for utstående øyrer. Vi kan legge eit hudsnitt bak på ytre øyra, og deretter fjerne overskytande hud, eller ha eit skjult hudsnitt på framsida av øyra kor hud ikkje blir fjerna. Øyrebrusken blir slipt og ein syr slik at det blir danna ei krumming på framsida av øyra, som ofte er manglande hos desse pasientane. Til slutt blir det lagt ein relativt stram bandasje rundt hovudet som skal halde øyrene inn til hovudet og hindre bløding etter inngrepet.

Operasjonen tar omlag 45 minuttar for kvart øyre.

Etter

Oppvaking

Det er vanleg å vere på oppvakinga/intensiv i ca 2 timar etter operasjonen. Det er viktig at pasienten får ro i denne fasen og det bør ikkje vere med meir éin pårørande.

Smertelindring på sjukehuset 

Barnet vil få medisiner mot smerter og eventuelt kvalme. Mange operasjonar gir ubehag eller smerter etterpå, og vi har medisinar som vi gir dersom barnet treng det. 

Heimreise

Før heimreise vil legen som opererte og sjukepleiar på oppvakinga snakke med dykk om kva de må passe på etter operasjonen. De vil få informasjon om eventuelt bruk av smertestillande medisin og oppfølging.

Inngrepet blir stort sett gjort som dagbehandling, det vil seie at pasienten kjem inn til operasjon og reiser heim same dag. Ved lang reiseveg kan barnet overnatte på hotell saman med ein pårørande. Dette avtaler vi med dykk. Dersom barnet må leggast inn på sjukehus i samband med operasjonen, skjer det på barneposten saman med éin pårørande. 

Smertelindring heime

Det er vanleg med litt dunking og smerte i øyrene dei første par dagane etter operasjonen, deretter skal det ikkje  vere særlege smerter. Ved behov for smertelindring tilrår vi Paracet. Dersom Paracet i tilrådd dose ikkje gir nok smertelindring må de ta kontakt med oss.

Mat og drikke

Pasienten kan spise og drikke som vanleg etter operasjonen.

Fysisk aktivitet

Pasienten skal ikkje ha gymnastikk eller drive kontaktidrett i 4 veker etter operasjonen.

Dusj/bad

Pasienten kan dusje utan hårvask. Bandasjen skal haldast tørr.

Fråver

For barn må ein rekne ei god veke heime frå skulen etter behandling. Be om fråverserklæring frå lege dersom det er nødvendig. Foreldre til barn som er blitt operert må bruke egienmelding for sjukt barn

Kontroll og oppfølging

Pasienten kjem tilbake ein av dei første dagane etter operasjonen. Legen som opererte vil då sjekke bandasjen og  legge på ny viss det er behov for det. Dei opererte øyrene vil ha ein mørk raudfiolett farge ei tid etter inngrepet, men dette vil gradvis normalisere seg i løpet av nokre veker. Suturer (sting) og resten av bandasjen blir fjerna etter 8-10 dagar. Det er vanleg å kontrollere resultatet 3-4 månadar etter operasjonen.

Ver merksam

Det oppstår sjeldan komplikasjonar etter eit slikt inngrep. Ver likevel merksam på:

  • Ved blødning må du ta kontakt med lege.
  • Feber og smerte som ikkje avtek etter dei første dagane etter operasjon kan vere teikn på infeksjon. Ta i så fall kontakt med lege for kontroll.
  • Endring i følelsen i øyrene går som regel over, men kan i enkelte tilfelle bli varig.

Kontakt

Haugesund sjukehus Øre-nese-hals

Kontakt Øre-nese-hals

Oppmøtestad

ØNH-poliklinikk, 1. etasje ved Haugesund sjukehus.

Eigen inngang frå Karmsundgata eller følgj koridoren austover frå hovudresepsjonen.

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​