Pasientane er nøgd med øyeblikkeleg hjelp tilbod i kommunane

Dei første tilbakemeldingane frå  pasientar som har nytta kommunalt ØH-hjelp døgntilbod i  kommunane Haugesund, Kvinnherad, Tysvær, Karmøy og Suldal er klare. Pasientane er særs nøgde. Det kommunale øyeblikkeleg hjelp tilbodet er som eit mini-sjukehus i eigen heimkommune.

Margareth H. Langebro
Publisert 31.03.2017
Sist oppdatert 01.03.2024

Det er lovpålagt å ha ø-hjelpstilbod i kommunane. Brukarundersøkinga viser seg at pasientane både i Haugesund, Karmøy, Tysvær, Kvinnherad og Suldal set pris på tilbodet. Dei opplev at det blir gitt god behandling ute i kommunane  for ulike diagnosar.  Måler er mellom anna å sleppe sjukehusinnlegging i dei tilfella kor dette ikkje er heilt nødvendig.

 

 

 

Hovudtyngda av pasientane seier dei har hatt godt utbytte av behandlinga i dei kommunale ø-hjelpssengene. Dei føler seg trygge og har tillit til legane og sjukepleiarane sin kompetanse. Totalt 107 pasientar deltok i undersøkinga.

Undersøkinga blei avslutta i fjor. Svara på kva brukarane seier om tilbodet er opplyftande. Pasientane opplevde i det store at det blir gjort ein god jobb knytt til det kommunale helsetilbodet:

 • 73 % har hatt stort utbytte av opphaldet i «stor til svært stor grad»

 • 96 % opplevde seg trygge under opphaldet i «stor til svært stor grad»

 • 94 % opplevde at dei vart  tatt godt vare på

 • 91 % opplevde at dei vart høyrt i «stor til svært stor grad».

 • 94 % opplevde at dei fekk tilfredstillande hjelp/behandling i «stor til svært stor grad».

 • 90-93 % opplevde  «stor til svært stor grad» av tillit til legane og sjukepleiarane sin kompetanse

 • 85 % opplevde å få behandling tilpassa sin situasjon i «stor til svært stor grad».

 • 82 % opplevde å få tilstrekkelig informasjon i «stor til svært stor grad».

 • 82 % opplevde  tilbodet som «godt til svært godt» organisert 

 • 84 % opplevde det kommunale utstyret til å vere i «god til svært god» stand.

 • 75% meinte at dei ikkje på nokon måte vart feilbehandla

Det er Samhandlingsutvalet i Helse Fonna-regionen og FOUSAM (eining for forsking og utvikling innan samhandling) som har utvikla,  gjennomført og samkjørt data i undersøkinga.  Undersøkinga skal gjennomførast som ein kontinuerlig del av drifta  og er forankra i samarbeidsavtalane mellom føretak og kommunar. Sikker lagring av data og elektronisk oppsett vart ivaretatt av Fagsenter for pasientrelaterte data ved Haukeland universitetssykehus.

Kven er brukarane?

 • 44 % menn og 56 % kvinner

 • 56 % er over 80 år

 • 29 % er mellom 61 og 80 år

 • 72 % svarer at dei har frå «nokså god til utmerka helse»