Stord DPS

Vi ønskjer å gi deg sjansen til å leva eit best mogleg liv, med deltaking, sjølvstende og evne til å meistre kvardagen. Saman med deg lagar vi ei individuell tilpassa behandlingsplan for å oppnå det.

Pålogging pasientar - Checkware

Pålogging behandler - Checkware

Brukerveiledning Checkware

Video: Pasientpålogging med Bank-ID

Video: Pasientpålogging uten Bank-ID

 
Vi møter deg der du er.

Tilbodet vårt er til både vaksne og barn. Hos oss finn du psykiatriske sjukepleiarar, sosionomar, psykolog og lege.

Vi er der for deg med akutte psykiske helseproblem og som har behov for meir fleksibel oppfølging enn tradisjonell poliklinisk behandling.

Oppfølginga vår er som regel kortvarig, det vil seie to til tre månader.

Vi samarbeider også med Stord legevakt gjennom «Rask Bistand», der pasienter får vurderingssamtaler dagen etter besøket på legevakt.

Allmennteam

Målet vårt for deg som er pasient hos oss er å redusere symptom og lidingstrykk, og å betre din funksjon kvardagen slik at du kan klare deg utan hjelp frå oss på DPSet.
 
Det skjer ved ulike samtaleterapiar som psykodynamisk terapi og kognitiv åtferdsterapi, og ved spesialisert traumebehandling og medikamentell behandling.

Behandlinga blir gjennomført både individuelt og i grupper.

I behandlinga samarbeider vi ofte med fastlegen din, NAV, kommunen, døgneininga eller andre som kan bidra for å hjelpe deg.


Kven møter du?

Vi har psykologspesialistar, psykologar, psykiatrar, psykiatriske sjukepleiarar, sosionom og legar som er med på di behandling.

Vi ønskjer å gi deg sjansen til å leva eit best mogleg liv, med deltaking, sjølvstende og evne til å meistre kvardagen. Saman med deg lagar vi ei individuell tilpassa behandlingsplan for å oppnå det.
 
Du som er pasient hos oss tilhøyrar ei ansvarsgruppe som følgjer deg under heile opphaldet. Det er din behandlar og primærkontakt som samarbeider med deg om ditt behandlingsopplegg.

Hjelpa vår til deg skal ytast med respekt for din integritet og dine behov.

Hugs at hos oss har alle teieplikt

Kva skjer hos oss?

 • Miljøterapi, som inneheld vern, støtte, struktur, engasjement og gyldiggjering.
 • Samtalar med deg
 • Fysisk aktivitet
 • Undervisning om tema som fysisk aktivitet, kosthald, medisinar og søvn
 • Har du born over 18 år vil du få tilbod om familiesamtalar

Skal du til oss, hugs å ta med

 • Toalettsaker
 • Gode sko, eit par for å bruke inne og eit par for å bruke ute
 • Regnklede og godt yttertøy

For besøkande

Etter klokka 15.00 blir hovuddøra til Stord DPS låst. Besøkande må etter dette bruke telefonen utanfor for å komme inn.

Det er inga fast besøkstid, men tilrådd tid er mellom 16.00 og 21.00, på tilvist rom. Pasientane må sjølv passe på at det ikkje kolliderer med behandlingsopplegget.

Teamet består av psykiatriske sjukepleiarar og tilbyr ulike gruppetilbod.

Vi tilbyr

 • Kortkurs, undervisning om angst og stress, depresjon og sjølvhevding
 • Førstehjelp til angst- og stressreduksjon
 • Sjølvhevdingsgruppe
 • Mediyoga-gruppe
 • Ein-familie gruppe 
 • Livsmeistrings-gruppe ved alvorleg psykisk liding
 • Meistringskurs for deg som har psykisk liding

Meir informasjon får du som pasient ved Stord DPS.

Vi hjelper deg med samansette psykiske lidingar, inkludert ruslidingar eller stort funksjonsfall.

Vi er også der for deg som treng ambulant tilnærming eller koordinering av tenester i andre deler at spesialisthelsetenesta eller kommunale tenester.

Rehabiliteringsteamet har ei tverrfagleg samansetting og har rettleiingsoppdrag overfor helse – og sosialfagtilsette i kommunane.


Stord DPS tilbyr behandling av angstlidingar i det såkalla 4-dagarsformatet. Behandlinga har vist å gi rask effekt for pasientar med panikkliding, sosial angstliding og tvangsliding. Behandlinga går over fire intensive dagar og handlar i hovudsak om at pasienten må eksponere seg for det som utløyser symptom. Ta kontakt med fastlegen din dersom du trur dette kan vere noko for deg. Du kan lese meir om firedagarsmodellen på Helse Bergen sine nettsider.

Elektrokonvulsiv terapi (også kalt ECT) er ei etablert behandling som vert tilbydd ved alvorlege psykiske lidingar. Effekten er dokumentert for alvorlege depresjonar, men og for andre psykiske lidingar som mani og nokre former for schizofreni.

Ved alvorleg depresjon som kan vere prega av næringsvegring, sjølvmordsfare og vrangforestilling, kan ECT vere aktuelt. Dette gjelder og depresjonar ved høg alder. ECT vert og benytta ved alvorleg svangerskapsdepresjon/psykose.


Elektrokonvulsiv behandling vert brukt fordi den virkar raskt og er effektiv når behandling med legemidlar ikkje har vært tilstrekkeleg, eller der behandling med medikamenter ikkje er anbefalt (for eksempel på grunn av bivirkningar).


Vi gir denne behandlinga ved ved Stord DPS saman med Stord sjukehus, og ved Seksjon for spesialisert behandling i Haugesund.


Behandling med ECT

Før

Behandlinga krev nokre forberedingar og undersøkelser som kan gjerast poliklinisk, eller mens du er innlagd på sjukehuset.  Sjukehuset legg vekt på grundig informasjon om ECT som ein viktig del av forberedingane, gjerne saman med pårørande. Behandlinga er frivilleg og du må gje eit skriftleg samtykke til at behandlinga gjennomføres.  Du må faste før du skal til behandling. 


Under

Sjølve behandlinga varer i nokre minuttar, og skjer ved at me utløyser eit kontrollert epileptisk anfall ved hjelp av elektrisitet påført mot hovudet ditt. Behandlinga skjer i narkose og vert utført av lege og sjukepleiar under trygge forhold. Du blir fulgt av helsepersonell før, under og etter behandlinga, som vanlegvis skjer om morgonen.


Etter

Dei fleste pasientar ønskjer å sove eit par timar etter at dei har fått ECT-behandling. Dette vil du få utfyllande informasjon om undervegs.

Etter endt behandling, som ofte består av i alt 9-12 behandlingar, vert det planlagd vedlikeholdsbehandling og forebyggande tiltak for å hindre at du får tilbakefall av symptomer. Vedlikeholdsbehandlinga kan bestå av samtaleterapi, medikamentell behandling, og/eller vedlikeholdsbehandling med ECT.Kontakt

Telefon:

 • Måndag 07:30 - 15:30
 • Tysdag 07:30 - 15:30
 • Onsdag 07:30 - 15:30
 • Torsdag 07:30 - 15:30
 • Fredag 07:30 - 15:30
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Stord DPS og BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk) held til i lokale som ligg like ved Stord sjukehus.

Stord DPS