Koordinerande eining

Koordinerande eining skal bidra til å sikre heilskaplege og koordinerte tenester for barn og unge. Koordinerande eining har eit overordna ansvar for opplæring, rettleiing og tildeling av individuell plan og koordinator i kommunen. Eininga er ulikt organisert i kommunane, men har tett samarbeid med helse- og omsorgstenesta internt i kommunen, spesialisthelsetenesta og andre sektorar.

En tegneserie av en hund

​Her finn du informasjon om koordinerande eining si rolle innan forløpa for barn og unge med psykiske helseplager.​

O
ppgåvene til koordinerande eining er lik i alle forløpe i barn og unges helsetjeneste. 

Les om koordinerande eining sine oppgåver i forløpa


Kontaktinformasjon til koordinerande einingar i kommunar og helseføretak​


Sist oppdatert 05.03.2023