Behandling

Abort - spontan abort

Ein spontanabort er når svangerskapet går til grunne før fosteret er levedyktig. Dette skjer i 10 til 20 prosent av alle erkjente svangerskap. Spontanabort kan skje så seint som i 22. svangerskapsveke, men 97 prosent skjer i løpet av dei første tolv vekene.

En spontanabort er et uventet tap av fosteranlegg (embryo) eller foster før svangerskapsuke 22. I de fleste tilfeller skjer det i løpet av de første tolv ukene.

Les meir på helsenorge.no

Omlag halvparten av alle befrukta egg går til grunne eller endar med ein spontanabort. Årsaka er i dei fleste tilfelle ukjent. Det er oftast genfeil som skjer spontant, og som ikkje er arva frå foreldra. Spontanabort kan dermed i mange tilfelle sjåast på som naturens eigen måte å hindre at foster som ikkje har moglegheit til å overleve utviklar seg vidare.

Andre årsakar kan vere hormonelle grunnar, misdanning i livmora, kronisk infeksjon i slimhinna i livmora, høg alder, røyking, blodsjukdommar (trombofili), sjukleg overvekt, diabetes eller lågt stoffskifte.Tilvising og vurdering

Ein gynekologisk undersøking vil vise om livmorhalsen har opna seg og om fostervev eller morkakevev har passert eller ligg i skjeden. Med ultralyd kan vi frå sjette svangerskapsveke vanlegvis sjå om det er ein intakt graviditet og om embryoet er levande.

Før

Det er ingenting du sjølv kan gjere for å stoppe ein spontanabort som er kome i gong.

Under

Spontanabortar blir delt inn i to kategoriar:

 • Inkomplett spontanabort - Aborten har starta, men det er fortsatt mykje vev igjen i livmora. Du treng behandling for å fullføre aborten.
 • Komplett spontanabort - Mesteparten av vevet har kome ut. Det er no som ein vanleg menstruasjonsbløding og treng ikkje behandling.
Ved inkomplett abort kan du behandlast med tablettar:
 

Svangerskapslengde kortare enn 9 veker

Du startar behandlinga med Mifepriston (Mifegyn®) ved poliklinikken. Resten av behandlinga skjer heime. 
 
Misoprostol (Cytotec ®) 800 mikrogram (fire tablettar) blir sett inn i skjeden 24 timar etter Mifegyn. Desse tablettane får livmora til å trekke seg saman, slik at svangerskapsprodukta blir støyta ut. 
 
Du kan få sterke smerter. Som smertestillande kan du bruke paracetamol og diclofenac. Det er bra å vere i normal aktivitet så lenge du klarar, og du kan også ete og drikke som normalt.
 
Du må ha ein vaksen person tilstades heime samen med deg.
 
Dersom svangerskapsvevet ikkje er støytt ut i løpet av 2 veker må du kontakte poliklinikken for kontroll. Det er fint om du møter fastande i tilfelle det blir nødvendig å tømme livmorhola i narkose.

Svangerskapslengde over 9 veker

Same behandling som over, men du blir innlagt på sjukehuset. Det er ofte meir smerter og bløding når svangerskapet har kome lenger. Det er derfor behov for ekstra smertestillande og hjelp av sjukepleiar.

Etterkontroll

Ein sjeldan gong vil medikamentell metode ikkje tømma livmora. Du skal derfor ta ein graviditetstest tre veker etter aborten for å påvisa at svangerskapet er avslutta. 

Etter

 • Smerte som ved menstruasjon er vanleg.
 • Bløding er vanleg dei to til tre første vekene.
 • Mange har mørk utflod eller småblødingar i fleire veker etter aborten.
 • Vent med samleie til blødinga har stoppa.
 • Bruk bind og ikkje tampongar - desse aukar infeksjonsfaren.
 • Skal du begynne med p-pille, kan du starte same dagen som aborten.
Menstruasjonen kjem vanlegvis tilbake fire til seks veker etter aborten. Den første menstruasjonen er ofte kraftigare og meir langvarig enn vanleg.

Det er ikkje auka risiko for spontanabort om du blir gravid like etter ein spontanabort. Det er opp til deg å bestemme når du er klar for neste svangerskap.
 

Du får tilbod om oppfølging etter aborten dersom det oppstår komplikasjonar. Du vel om du ønsker det skal skjer hos fastlege eller på sjukehuset der du ble behandla. 

Du kan når som helst også kontakte den landsdekkande og gratis helsetenesta Amathea for samtale etter abort, amathea.no eller telefon 906 59 060.

Informasjon på fleire språk

Informasjon om graviditet, fødsel og barseltid på arabisk, engelsk, farsi, fransk, norsk, polsk, somali, tigrinja og tyrkisk retta mot innvandrere og andre med kort botid i Noreg finner du på Zanzu.no.
 

Ver merksam

Kontakt sjukehuset dersom du blør så kraftig at du blir svimmel og uvel, får aukande smerter eller ved feber over 38 grader.

Ta kontakt med fastlege for vidare tilvising om du har

 • smerter og kraftig bløding (med klumpar) i meir enn to veker
 • positiv graviditetstest tre veker etter aborten
 • bløding som held fram i meir enn fire veker etter aborten
 • manglande menstruasjonen fire til seks veker etter aborten

Kontakt

Haugesund sjukehus Haugesund sjukehus

Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​