Diagnose

Kronisk nyresvikt

Kronisk nyresjukdom betyr at du har kronisk og livsvarig reduksjon av nyrefunksjonen. Tilstanden krev oppfølging og kontroll av nyrefunksjonen resten av livet.

Hvis du har kronisk nyresykdom, mister nyrene gradvis evnen til å filtrere avfallsstoffer og overflødig væske fra blodet. Nyresykdommen kan være lett, moderat eller alvorlig. Det finnes god behandling som kan bremse sykdommen.

Har du kronisk nyresykdom betyr det at nyrene fungerer dårligere enn før. Det kalles også kronisk nyresvikt eller nyreinsuffisiens og det finnes mange grader - fra lett til alvorlig nyresykdom. Kronisk betyr at det er en langvarig tilstand.

Kronisk nyresykdom er forskjellig fra akutt nyreskade, som inntreffer når nyrene plutselig slutter å virke. Dette kan oppstå på grunn av et plutselig fall i blodstrømmen til nyrene, plutselig blokkering av urinstrøm fra nyrene eller skader forårsaket av sykdommer, narkotika eller gift. Akutt nyreskade kan gå over til kronisk nyresykdom eller tilhele fullstendig avhengig av årsak og alvorlighetsgrad.

Les meir på helsenorge.no

Årsaker

Det er fleire tilstandar som kan føre til redusert nyrefunksjon. Nokre av dei vanlegaste er høgt blodtrykk, diabetes, åreforkalking, fedme, betennelsar i nyrene og låg fødselsvekt. Ein del av behandlinga vil ofte vere å regulere desse årsakene.

Det mykje du kan gjere sjølv utover behandling med medisinar. Ein sunn livsstil er ekstra viktig ved kronisk nyresjukdom. Røykjestopp, normal vekt, moderat saltinntak og dagleg mosjon i samsvar med generelle retningslinjer kan bremse vidare utvikling av kronisk nyresjukdom. Sett deg enkle mål eller spør behandlaren din om råd.

Sjå gjerne gode råd om fysisk aktivitet på Helsenorge

Tilvising og vurdering

Nyrelege vil vurdere om det er behov for vurdering eller oppfølging ved nyremedisinsk poliklinikk. Om det ikkje er nødvendig, vil nyrelege normalt tilrå oppfølging hos fastlege og ny tilvising ved forverring. Vurderinga blir basert på grad av nyresvikt, fart på fall i nyrefunksjon, urinfunn og sannsynleg utløysande årsak.

De fleste pasienter som trenger det, vil få time ved nyremedisinsk poliklinikk i løpet av 3-6 måneder, men ved mistanke om alvorlig nyresykdom kan det være behov for vesentlig raskere vurdering.

Utgreiing

Dei fleste med kronisk nyresjukdom blir oppdaga ved rutinekontroll av blodprøve hos fastlege. Kronisk nyresjukdom blir diagnostisert ved måling av høge kreatininverdier i blodet, og på bakgrunn av dette kan nyrefunksjonen bereknast. Om nyrefunksjonen fell raskt (meir enn 3-5 prosent fall per år), hender i ung alder (yngre enn 50-70 år, noko avhengig av alvorsgrad) eller er mindre enn 30 prosent vil mange bli viste til nyremedisinsk poliklinikk for vurdering.

Målet med undersøkingane er å finne årsaka til tilstanden. Dette er viktig for å kunne førebyggje vidare fall i nyrefunksjonen. Utgreiinga omfattar blodtrykksmåling, blodprøver, urinundersøking og ultralydundersøking av nyrene. Ofte kan utgreiinga gjerast av fastlegen.

 

Behandling

Hovudmålet med behandling av kronisk nyresjukdom er å unngå vidare tap av nyrefunksjon og korrigere påviste årsaker så godt som mogleg. Det blir særskilt fokusert på god regulering av blodtrykket, med bruk av medisinar.

Ved meir alvorleg nyresyksom vil det også kunne vere nødvendig med behandling av beinmineralsjukdom (sekundær hyperparathyroidisme), surt blod, låg blodprosent, forstyrringar i elektrolyttbalanse (spesielt høge kaliumverdiar) og overvæsking (kan gi hevelsar i beina og tungpustar).

Om nyrefunksjonen fell under 10-15 prosent vil det oftast vere behov for nyreerstattande behandling med dialyse (bloddialyse eller posedialyse) eller nyretransplantasjon. Dei fleste pasientar med kronisk nyresyksom vil likevel aldri utvikle alvorleg nyresvikt.

Dersom du har kronisk nyresjukdom i endestadiet vurderer vi no om du skal ha behandling og eventuelt kva behandling som er best for deg.

Du har rett til å vere med å bestemme og vi avgjer saman med deg. Dette kallast samval. Om det finst fleire moglegheiter, får du informasjon om fordelar og ulemper ved dei ulike alternativa. Då kan du vurdere desse opp mot kvarandre, utifrå kva som er viktig for deg.
 
 
Her er tre spørsmål du kan stille oss:
  1. ​Kva alternativ har eg?
  2. Kva fordelar og ulemper er moglege ved desse alternativa?
  3. Kor sannsynleg er det at eg vil oppleve nokre av desse?

Les meir om samval på helsenorge.no

Oppfølging

Alle pasientar med kronisk nyresjukdom må ha livsvarig oppfølging av blodtrykk, nyrefunksjon og urinfunn. Målet med oppfølginga er å følgje med på, og avgrense fallet i nyrefunksjonen. Ofte kan oppfølginga gjerast hos fastlege, men ved alvorleg kronisk nyresjukdom eller raskt fallande nyrefunksjon vil det også vere behov for oppfølging hos nyrelege.

Kontakt

Haugesund sjukehus Dialyse Haugesund

Kontakt Dialyse Haugesund

Oppmøtestad

5. etasje, midtblokk. Bruk heis ved resepsjonen i 1. etasje.
Flyfoto av en by

Haugesund sjukehus

Karmsundgata 120, 5528 Haugesund

Transport

Det er fleire busstopp like ved og i nærleiken av Haugesund sjukehus.

www.kystbussen.no - Ruteinformasjon for Kystbussen (Bergen-Stord-Haugesund-Stavanger)

www.kolumbus.no - Ruteinformasjon om lokalbussar i Rogaland

Praktisk informasjon

Apoteket ligg i første etasje, like bak resepsjonen.

Opningstider:

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30.

Mange pasientar og pårørande ønskjer å ta bilete eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Dette er sjølvsagt heilt greit, så lenge det er pasienten eller pårørande og vener det blir teke bilete av.
 
Det er ikkje lov å ta bilete av medpasientar eller tilsett ved sjukehusa. Vi har hatt fleire saker der bilete av medpasientar og tilsette har blitt publiserte på sosiale medium utan at dei har gjeve løyve om det. 

Vi håpar at du syner respekt for personvernet til alle du møter under opphaldet ved sjukehuset, og at du bare tar bilete av eigen familie og vener.​

​Kantina i  6.etasje er open for tilsette, pasientar og besøkande.

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 09.30-15.30. Stengt helger og heilagdagar.

Pasientkantine i 4-og 5.etasje er kun open for pasientar.

Fleire av sengepostane har eigne spiserom med enkel sjølvbetening for inneliggande pasientar. Ta kontakt med di avdeling.

Det ligg ein Narvesen kiosk i 1.etasje

Opningstider:
Måndag - fredag kl. 06.30-21.00
Laurdag: 9.00-20.00
Søndag: 10.00-20.00 
​​​​​​​​​Ta med den faste medisinen du brukar. Det kan ta tid å få same medisin frå apoteket.

Diverre hender det at tjuveri finn stad på sjukehuset. La ​verdisaker vere igjen heime.

Ta med behagelege klede.

Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Av hygieniske grunnar er det ikkje tillate å gå barbeint på sjukehuset.

Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin. ​Hjelpemiddel du er avhengig av: til dømes stokk, ​krykker, rullator og rullestol.

God hygiene ein viktig faktor for å kunne gje god behandling til pasientane.

​Det er ikkje minibank ved sjukehuset. Narvesen i første etasje har bankterminal med moglegheit for uttak av pengar ved kjøp. Det er bank og minibank i Haugesund sentrum.

Parkeringshuset nord for sjukehuset er reservert pasientar og besøkande. Alle må betale for parkering. Dette gjer du på p-automatane enten med kort eller kontanter. I tillegg kan du benytte EasyPark appen.

Parkeringshuset har 3 ladeuttak.

Reserverte plassar for HC-parkering er utanfor hovudinngangen. Hugs å legge parkeringsbeviset godt synleg i frontruta.

Det er reserverte plassar for blodgivarar og dialysepasientar utanfor inngang C som ligg ut mot Karmsundsgata. Du vil få utlevert parkeringsbevis frå avdelingen dersom du har rett til å bruke dessa plassane.

Det er Haugesund Parkering Drift as som har oppfølging av parkeringshuset og parkeringane foran hovudinngangen. Eventuelle klager på p-avgift meldast til dei. Dette finn du også informasjon om på  p-automatane. 

Pris for å parkere på sjukehus i Helse Fonna er 25 kroner i timen. Makspris for eit døgn er 155 kroner.​